Facebook

žuchnout - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu žuchnout.

Význam: Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

plácnout sebou

Plácnout sebou je vyjádření, které znamená padnout k zemi bezvládně a bez ovládání.

praštit

Násilné fyzické/psychické napadení nebo rána.

hlučně udeřit

Vyvolat silný rámus při úderu; udeřit hlasitě a prudce.

uhodit

Uhodit je dát někomu ránu, úder nebo kopnutí, které může způsobit bolest nebo zranění.

žďuchnout

Zřídit násilím, rychle a silou; použít ráznou sílu, násilí.

rýpnout

Rýpnout je ironicky a/nebo kriticky komentovat něčí činy nebo názory.

Podobná synonyma

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

vrhnout se (na zem)

Padnout na zem; upadnout v náhlém úprku nebo vyjádřit něčím silným emocí.

ústit <do čeho>

Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

vyřešit

Vyřešit: nalézt řešení pro daný problém nebo situaci.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

hodit se

hodit se znamená být příhodný, vhodný nebo vyhovovat.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

nechat si

Nechat si znamená ponechat si či zůstat s něčím, co jsme předtím měli.

upadnout (úroveň)

Upadnout je ztratit sebevědomí, důstojnost nebo status; zhoršit se nebo zaostat za ostatními.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

doprošovat se <čeho>

Doprošovat se čeho je prosit o něco s prosbou, aby bylo přijato.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

zbavovat <čeho>

Zbavovat se: osvobozovat se od čeho nebo se oddělit od čeho.

dostat se <z čeho>

Dostat se znamená dosáhnout, dosáhnout cíle, vyřešit situaci nebo dosáhnout úspěchu.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

nechat

Nechat: přenechat, opustit, dovolit, pustit, povolit, zanechat.

praštit sebou

Nečekaně sebou rychle a sílou dopadnout, často kvůli pádu, únavě, šoku nebo bolesti.

zanechat

Zanechat znamená opustit něco nebo někoho nebo zanechat po sobě stopu.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

zbavit se <čeho>

Odstranit či se zbavit čeho, odhodit nebo se zbavit něčeho.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.