Facebook

Svalit se - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu svalit se.

Význam: Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

skácet se

Skácet se znamená udělat krátký skok, případně běžet s velkou rychlostí.

spadnout

Spadnout znamená rychle a nekontrolovaně přijít o rovnováhu nebo ztratit pevnou pozici.

složit se

Složit se znamená souhlasit s něčím nebo něčemu se vzdát.

vstát

Vstát: povstat, postavit se na nohy; symbolizuje osvobození od únavy, probuzení k činnosti nebo odhodlání.

vztyčit se

Postavit se vztyčeně, s hlavou vztyčenou, vystoupené hrudník.

Podobná synonyma

hodit se

Hodit se znamená, že jedna věc je vhodná pro jinou věc nebo situaci.

vplétat <co do čeho>

Vplétat znamená zapojit různé části dohromady, často navzájem propletat, a tím vytvořit kompaktní celek.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky zasáhnout něčí tělo silnou ránou nebo nárazem.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

vyrůstat <z čeho>

Vyrůstat je proces rostoucího vývoje; zahrnuje fyzický, psychický a sociální růst jedince.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se něčeho: dokončit, dovést činnost až do konce.

udeřit <koho>

Fyzicky napadnout, zasáhnout kohosi silou.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

rozhodnout se <pro co>

Udělat závěr a rozhodnout se pro nějakou činnost; rozhodnout se a akceptovat výsledek.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

vyřešit

Vyřešit: najít řešení, dojít k závěru nebo konci, zvládnout problém nebo situaci.

rozhodnout se <k čemu>

Udělat jasné rozhodnutí o tom, co je třeba udělat.

složit

Složit znamená skládat něco složitě, být složitý, složitý problém či úkol, který je obtížný a náročný.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

distancovat se <od čeho>

Odstoupit a zůstat ve fyzické nebo emocionální vzdálenosti od čeho.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

zanechat

Zanechat znamená vzdát se čehokoliv nebo odejít, zanechat po sobě něco nebo někoho.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená dospět k závěru či pochopit něco z určitého předpokladu či skutečnosti.