Facebook

Svalit se - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu svalit se.

Význam: Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

skácet se

Skácet se znamená udělat krátký skok, případně běžet s velkou rychlostí.

spadnout

Spadnout znamená rychle a nekontrolovaně přijít o rovnováhu nebo ztratit pevnou pozici.

složit se

Složit se znamená souhlasit s něčím nebo něčemu se vzdát.

vstát

Vstát: povstat, postavit se na nohy; symbolizuje osvobození od únavy, probuzení k činnosti nebo odhodlání.

vztyčit se

Postavit se vztyčeně, s hlavou vztyčenou, vystoupené hrudník.

Podobná synonyma

nechat propadnout

Nechat propadnout znamená nechat něco nevyužít, nechat něco zapomenout nebo nechat něco projít bez pozornosti.

uhodit <koho>

Uhodit: fyzicky napadnout nebo zasáhnout někoho silou, aby to vyvolalo bolest nebo zraňování.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

upadnout (mravně)

Upadnout mravně znamená ztratit morální čest, dodržování dobrých mravů a zásad a činit špatné činy.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

účastnit se <čeho>

Spoluúčastnit se na něčem, být součástí či se podílet na činnosti nebo procesu.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

upustit (hrnek)

Uvolnit, pustit hrnek; přestat držet ho.

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

nabýt <čeho>

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, získat význam, vědomosti nebo dovednosti.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

vyřešit

Vyřešit znamená nalézt řešení nebo vyřešit problém nebo situaci.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

nechat odtéci (vodu)

Pustit vodu volným proudem, aby mohla odtéct.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat: Odvodit podstatné vlastnosti a vztahy a ignorovat detaily.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco, požadovat, vyžadovat.

složit <co kde>

Složit: skládat dohromady, sestavit, vložit do určitého celku.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat či uchopit jakousi moc, či kontrolu nad čím, co předtím nebylo pod kontrolou.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

upadnout do (dluhů)

Upadnout do dluhů znamená být zadluženým a nezvládat splácet pohledávky.

složit

Složit znamená složitější nebo komplikovanější. Může se týkat věcí, úkonů, myšlenek, problémů nebo situací.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.