Facebook

Udeřit - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu udeřit.

Význam: Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

uhodit <koho>

Uhodit: fyzicky napadnout nebo zasáhnout někoho silou, aby to vyvolalo bolest nebo zraňování.

praštit

Udeřit rázně, silově, s nárazem, třeba pěstí či jiným předmětem.

zaznít

Zaznít znamená ozvěnou se ozývat, volat nebo zpívat; znít ve vzduchu.

odbít

Odbít znamená odčíst nějakou částku nebo množství od celkového počtu.

rozezvučet

Zahájit ozvučení (nastavení hlasitosti) a ozvučit (přidat zvuk) prostor.

hrábnout (do strun)

Hrábnout do strun je hudební termín označující techniku, kdy se do strun hudebního nástroje hrábníkem stiskne a zahraje tón.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasáhnout do činnosti nebo situace pomocí rychlého a energického činu.

trefit

Trefit znamená dosáhnout cíle, zasáhnout cíl nebo se trefit do něčeho.

zaútočit <na koho>

Napadnout fyzicky nebo psychicky někoho nebo něco s cílem způsobit škodu nebo zničení.

napadnout

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, přepadnout nebo zneužívat jiného.

přepadnout

Přepadnout znamená útočit nečekaně, případně násilím, jako například vloupání do domu nebo přepadení osoby.

začít <co>

Začít: zahájit/spustit činnost/proces, vstoupit do něčeho nového.

nastat

Nastat je synonymem pro vzniknout nebo přijít, znamená objevit se nebo dostavit se.

Podobná synonyma

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit znamená poškodit čest, čestnost nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

zbavit <koho> dědictví

Odepřít někomu právo dědictví; znamená odejmout někomu nárok na dědictví nebo jeho část.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

podplatit <koho>

Podplatit znamená za úplatu ovlivnit jeho chování či jednání ve prospěch toho kdo platí.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

shazovat<koho>

Shazovat znamená očerňovat, ponižovat nebo urážet.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

poslat pryč <koho n. co>

Odeslat někoho nebo něco pryč; ukončit jejich přítomnost.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

tupit <koho n. co>

Tupit: potlačovat, zeslabovat účinky něčeho, postupně oslabovat.

začít

Začít znamená započít něco nového, začít nový proces, začít novou etapu.

zkoušet <koho n. co>

Zkoušet znamená testovat schopnosti, znalosti nebo dovednosti někoho nebo něčeho.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat označuje postup prováděný policií, státními orgány nebo jinými autoritami, kdy se snaží získat informace od někoho.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.

připravit <koho o co>

Připravit: předem uspořádat, předem připravit alespoň základní materiály pro něco.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

oslavovat <koho n. co>

Slavit a vyjadřovat radost nad úspěchem, výročím nebo událostí, které je třeba ocenit.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít se něčím zabývat, zahájit určitou činnost nebo proces.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

obdařit <koho čím>

Obdařit znamená darovat někomu něco.