Facebook

Udeřit - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu udeřit.

Význam: Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

uhodit <koho>

Uhodit: fyzicky napadnout nebo zasáhnout někoho silou, aby to vyvolalo bolest nebo zraňování.

praštit

Udeřit rázně, silově, s nárazem, třeba pěstí či jiným předmětem.

zaznít

Zaznít znamená ozvěnou se ozývat, volat nebo zpívat; znít ve vzduchu.

odbít

Odbít znamená odčíst nějakou částku nebo množství od celkového počtu.

rozezvučet

Zahájit ozvučení (nastavení hlasitosti) a ozvučit (přidat zvuk) prostor.

hrábnout (do strun)

Hrábnout do strun je hudební termín označující techniku, kdy se do strun hudebního nástroje hrábníkem stiskne a zahraje tón.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasáhnout do činnosti nebo situace pomocí rychlého a energického činu.

trefit

Trefit znamená dosáhnout cíle, zasáhnout cíl nebo se trefit do něčeho.

zaútočit <na koho>

Napadnout fyzicky nebo psychicky někoho nebo něco s cílem způsobit škodu nebo zničení.

napadnout

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, přepadnout nebo zneužívat jiného.

přepadnout

Přepadnout znamená útočit nečekaně, případně násilím, jako například vloupání do domu nebo přepadení osoby.

začít <co>

Začít: zahájit/spustit činnost/proces, vstoupit do něčeho nového.

nastat

Nastat je synonymem pro vzniknout nebo přijít, znamená objevit se nebo dostavit se.

Podobná synonyma

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho strach, vyrovnat jeho emoce a zklidnit jeho myšlenky.

oddělit se <od koho>

Odejít, rozejít se; přerušit vzájemné vztahy nebo spojení.

pletení se (do čeho)

Pletení se je proces skládání a vzájemného propojování vláken, drátů nebo jiných materiálů, aby vytvořily pevnou strukturu.

vyvést <koho> (ven)

Vyvést osobu ven, fyzicky ji vytáhnout z místa, kde se nachází.

začít (práci)

Začít: zahájit, provést první kroky k dosažení cíle.

vytlačit <koho> (z řady)

Vytlačit někoho z řady znamená vyřadit ho z nízké pozice a přesunout ho do vyšší pozice.

osvobodit se <od čeho>

Osvobodit se od něčeho: uvolnit se od závislostí, pout a omezení, získat svobodu a nezávislost.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

nechat <co>

Nechat: udělat něco tak, aby to zůstalo nebo se stalo daným způsobem; dopustit, aby se něco odehrálo.

vzdělávat <koho>

Vzdělávat znamená poskytovat vzdělávací materiály, pomáhat druhým rozvíjet jejich schopnosti a znalosti.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.

odstěhovávat <koho n. co>

Přestěhovat se z jednoho místa do jiného.

přepadnout <koho>

Přepadnout znamená napadnout, útočit nebo se dopustit násilí na někom v nečekaném útoku.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo kopnout někoho nebo něco.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

pomlátit <koho>

Pomlátit znamená fyzicky napadnout a násilně zbít jeho.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

upadnout (mravně)

Upadnout mravně znamená ztratit morální čest, dodržování dobrých mravů a zásad a činit špatné činy.

uhodit (rákoskou)

Uhodit = fyzicky napadnout nebo udeřit, obvykle za použití předmětu jako třeba rákosky.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho: vyvarovat se situace nebo chování, které by mohlo přinést nežádoucí důsledky.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

vrhnout se (na zem)

Padnout na zem; upadnout v náhlém úprku nebo vyjádřit něčím silným emocí.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.