Facebook

Upustit <od čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu upustit <od čeho>.

Význam: Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

vrhnout

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

Podobná synonyma

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

zbavit se <čeho>

Zbavit se: odstranit, odepřít, zbýt se, zbavit se odpovědnosti.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená dbát pozornosti, přísně se řídit a věnovat čemu pozornost.

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

vyřešit

Vyřešit znamená nalézt řešení nebo vyřešit problém nebo situaci.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: uchopit, obdržet a převzít moc nad něčím.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

rozhodnout

Udělat jasné a finální rozhodnutí, které je založeno na důkladném uvažování a zvážení všech dostupných možností.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

nechat

Nechat: povolit, dovolit, aby se něco stalo; opustit, přenechat něco nebo někoho jinému.

odříkat se <čeho>

Odříkat se: vyjadřovat odmítnutí, odstoupení od něčeho.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky zasáhnout něčí tělo silnou ránou nebo nárazem.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

rozhodnout se <pro co>

Udělat závěr a rozhodnout se pro nějakou činnost; rozhodnout se a akceptovat výsledek.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se do něčeho znamená dostat se do toho, zapojit se do činnosti, jež vyžaduje větší soustředění nebo pozornost.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

pocházet <z čeho>

Pocházet je slovo označující původ, zdroj nebo inspiraci něčeho. Například pocházet z něčeho znamená, že to něco pochází z toho.

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.