Facebook

Mrštit - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu mrštit.

Význam: Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

hodit (oštěpem)

Hodit oštěpem: vystřelit oštěp do vzdálenosti pomocí silného hodu.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

Podobná synonyma

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

urážet <komu> (hlavy)

Urážet : používat slova nebo činy, které jsou zaměřeny na osobu k úmyslnému způsobení újmy na jejím důstojnosti.

rozhodnout se

Rozhodnout se znamená učinit definitivní a nezvratné rozhodnutí, které bude mít významný vliv na budoucí události.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

uhodit

Uhodit je dát někomu ránu, úder nebo kopnutí, které může způsobit bolest nebo zranění.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky či symbolicky se toho zmocnit, využít, zažít nebo prožít.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: uchopit, obdržet a převzít moc nad něčím.

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho/čeho se obávat - být obezřetný a předvídavý, abych se vyhnul nebezpečí, neštěstí nebo neúspěchu.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

nechat si (majetek)

Nechat si je vyjádření, které znamená uchovat si majetek nebo vlastnictví.

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

vyřešit

Vyřešit: nalézt řešení, vyřešit problém nebo situaci.

praštit sebou

Rozvalit se, svalit se na zem nebo se ocitnout v nečekané situaci.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

nechat

Nechat: povolit, dovolit, aby se něco stalo; opustit, přenechat něco nebo někoho jinému.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

nechat si

Nechat si znamená dovolit si, aby něco bylo uděláno pro vás nebo k vám (například požadovaný výstup nebo situace).

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.