Facebook

Vrhnout - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu vrhnout.

Význam: Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

uhodit (do hlavy)

Uhodit do hlavy: použít sílu nebo násilí, aby byl druhý člověk zraněn nebo bylo dosaženo nějakého cíle.

udeřit

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

bouchnout

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

hodit (kamenem)

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

mrštit

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

rozhodnout se (ke sňatku)

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

upadnout

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

svalit se

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

žuchnout

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.

seknout sebou

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

hodit <co kam>

Hodit znamená vhození čehokoli kamkoli. Může to být hodit srdce k někomu, hodit věc na stůl nebo hodit lano přes palubu.

nasadit (do boje)

Poslat ozbrojenou jednotku do boje, aby zastavila nepřítele.

zvracet

Zvracet znamená vyvolaně vyvrhovat obsah žaludku z úst, často s nepříjemným zápachem.

blít

Blít je slangové slovo pro vyprazdňování střev, které je obvykle spojeno s bolestivou nebo nepříjemnou zkušeností.

blinkat (dítě)

Blinkat znamená pro děti oční pohyb, který je součástí obecného vyjádření. Je to způsob, jak se děti projevují, když se učí o světě kolem sebe.

Podobná synonyma

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

svalit

Svalit znamená přenést odpovědnost nebo vinu na někoho jiného.

hodit (nad sebe)

Hodit nad sebe znamená obléknout si určitý kus oblečení.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: začít se angažovat, zapojit se do něčeho.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

přidat <co do čeho>

Přidat znamená připojit, přivést nebo přiřadit něco k něčemu jinému.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

"hrozné dítě"

Dítě, které je neslušné, neuctivé, neposlušné a nedbá na názory druhých.

nechat se oklamat

Být omylem, omylem nebo omylem klamán.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

pocházet <z čeho>

Pocházet je slovo označující původ, zdroj nebo inspiraci něčeho. Například pocházet z něčeho znamená, že to něco pochází z toho.

šít sebou

Svázat se s někým nebo něčím. Být trvale spojen s někým nebo něčím, být součástí toho.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

zanechat (osudu)

Zanechat znamená opustit nebo ponechat; odkázat se na osud nebo nechat věci, aby se vyvinuly bez jakéhokoli zásahu.

zanechat <co komu>

Zanechat: dát něco komu, odjet nebo odejít a nechat něco po sobě.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat: odtrhnout silou nebo prudkým pohybem, oddělit co z čeho.

vplétat <co do čeho>

Vplétat znamená zapojit různé části dohromady, často navzájem propletat, a tím vytvořit kompaktní celek.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).