Facebook

Nabývat <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu nabývat <čeho>.

Význam: Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

chápat <co>

Chápat: vnímat smysl, porozumět, pochopit něčemu.

uchopovat

Uchopovat znamená ovládat, chápat a zvládat situaci nebo problém.

popadat

Popadat znamená rychle se pohybovat, běžet nebo rozběhnout se. Slovo se také používá pro rychlou reakci na něco nebo pro náhlé převzetí zodpovědnosti.

pouštět

Pouštět znamená uvolňovat, propouštět nebo vypouštět, zejména tekutiny, plyny nebo energii.

lovit <koho n. co>

Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

lapat

Lapat: chytat, sbírat něco rychle a násilně; tahat, táhnout, sbírat, hledat.

chňapat

Chňapat znamená rychle chytat či stahovat, jako při sbírání či sklizni.

rafat

Rafat je arabský výraz pro přátelskou nebo laskavou pozornost, která je vyjádřena rychlou a velkorysou nabídkou pomoci.

připevňovat <co>

Připevňovat: umísťovat co, čím se přichytívá.

přidržovat

Držet se něčeho, činit něco pravidelně a pevně; trvat na něčem nebo držet něco v úctě.

přichytávat

Přichytávat znamená připevňovat nebo fixovat k něčemu, aby se udrželo na místě.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

honit

Honit znamená rychle běžet za něčím nebo někým. Je to činnost, která vyžaduje nadměrnou fyzickou námahu.

stíhat

Stíhat znamená provádět právní řízení proti někomu za podezření ze spáchání trestného činu.

dopadat (zloděje)

Dopadat zloděje znamená jeho odhalení, vyšetření a potrestání trestného činu.

zadržovat

Zadržovat znamená odložit, zabránit něčemu, aby se dostalo do oběhu, či pohybu.

zmocňovat se

Zmocňovat se znamená užívat si či využívat něčeho, co není ve vlastnictví, s cílem dosáhnout určitého cíle.

získávat <co>

Získávat: získat, obdržet, zažít, dostat se k něčemu, mít přístup k něčemu.

přiučovat se <čemu>

Učit se něčemu novému; získat praktické zkušenosti a informace o dané problematice.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

vzněcovat se

Vzněcovat se znamená projevovat vnitřní zájem, známost nebo vášeň pro něco.

zhasínat

Zhasínat znamená postupně ubývat až do úplného zmizení, umlknutí či zaniknutí.

zaujímat <co koho>

Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

dojímat

Dojímat: prožívat silné emoce, které mohou vyústit až ve slzy a smutek.

Podobná synonyma

podivit se <čemu>

Podivit se čemu znamená zírat, divit se nebo udělat gesto zděšení.

postříkat <koho n. co> (blátem)

Nastříkat blátem koho/co.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

stíhat (zloděje)

Stíhat zloděje znamená postavit je před soud a trestat je za jejich trestný čin.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

zatknout <koho>

Odvést člověka (koho) do vazby, nebo ho zadržet a zbavit ho osobní svobody.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat: přinutit někoho, aby uvěřil nebo udělal něco skrze argumenty a vysvětlení.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

odvolávat <koho>

Odvolávat znamená požádat o ukončení činnosti, např. funkce, práce, mandátu, odpovědnosti apod.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená fyzicky se s ním setkat nebo se s ním potkat, obvykle nečekaně.

potupit <koho n. co>

Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

zahřívat <koho n. co>

Zahřívat znamená ohřívat, zahřát; zvyšovat teplotu něčeho nebo někoho.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

oheň

Oheň je přirozený fenomén, který je produkován chemickou reakcí mezi vzduchem a palivem a může být použit k osvětlení, teplu, vaření a vytápění.

rozjíždět se (vlak)

Rozjíždět se: odjíždět, startovat, vyrážet na cestu (např. vlak).

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

doběhnout <koho>

Doběhnout znamená dostihnout jej a dosáhnout stejného místa jako on.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát na jeho potřeby a potěšit jej.

získávat

Získávat znamená získat něco cenného, jako například informace, znalosti, zkušenosti, peníze nebo výhody.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

pustit <koho kam>

Pustit: umožnit někomu jít, opustit místo nebo situaci; propustit, uvolnit, odpustit.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo vědomosti jiné osobě.