Facebook

Vrazit - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu vrazit.

Význam: Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

zarazit <co kam>

Zarazit znamená zastavit, zabránit, zabrzdit, zpomalit nebo zabránit dalšímu postupu.

zatlouci

Zatlouci je fyzická akce prováděná pomocí nástroje (páky, kladiva, atd.), při které se něco tlačí do povrchu nebo do materiálu.

zapíchnout

Zapíchnout znamená fyzicky zabodnout nebo zarazit něco do něčeho.

vsunout <co kam>

Vsunout: vložit něco (např. předmět) do něčeho (např. otvoru).

zasunout

Zasunout znamená fyzicky posunout něco dovnitř, například zatáhnout zásuvku nebo zasunout klíč do zámku.

zastrčit

Zastrčit: uložit dovnitř, ukryt, zasunout, uzamknout.

vstrčit

Vstrčit znamená fyzicky zasunout, zabodnout nebo zasunout něco do něčeho jiného.

vložit

Vložit znamená přidat něco, co již existuje, do jiného prostředí nebo kontextu.

nasadit <co na co>

Nasadit znamená připevnit nebo přivést něco na jiný předmět nebo osobu.

nastrčit

Nastrčit znamená dát něco před něco jiného nebo před někoho, aby získalo pozornost.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

srazit se <s kým>

Srazit se s někým znamená schůzku s jinou osobou na určeném místě.

vpadnout <kam> (nečekaně)

Vpadnout: nečekaně vniknout do prostoru, např. do místnosti.

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

Podobná synonyma

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

políčkovat <koho>

Políčkovat znamená chovat se vůči někomu arogantně, přehlížet jeho názory a dovolovat si před nímm.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

usnadnit <co komu>

Usnadnit: pomoci komu/čemu, aby bylo něco provedeno snadněji a rychleji.

kárat <koho>

Kárat znamená připomínat někomu jeho chyby nebo nesprávné chování a očekávat, že se to už nebude opakovat.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorně se dívat na jeho činy, pohyby nebo vystupování.

pobouřit <koho>

Pobouřit znamená vzbudit v něm vášnivý, silný a rozhořčený emoční stav.

spasit <koho>

Zachránit člověka nebo situaci z nebezpečí nebo nežádoucího stavu.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

obelstít <koho>

Obelstít znamená vymanit se nebo dostat se přes něčí blokádu nebo překážku.

zarazit se

Zarazit se znamená překvapeně zastavit se, zastavit aktivitu, vyjádřit nebo projevit překvapení.

testovat <koho n. co>

Testovat je provádění série procesů, které slouží k ověření funkčnosti, správnosti a kvality produktu, procesu nebo služby.

dopadat <na koho> (starosti)

Dopadat na někoho znamená obviňovat jej za následky nebo následky něčeho.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

poškodit

Způsobit škodu, nebo ublížit něčemu, nebo někomu.

zmařit <co komu>

Zmařit znamená neúspěšně dokončit, zrušit nebo znemožnit.

vytrhovat <koho>

Vytrhovat znamená vyřazovat nebo oddělovat, obvykle od skupiny ostatních.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.