Facebook

Vrazit - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu vrazit.

Význam: Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

zarazit <co kam>

Zarazit znamená zastavit, zabránit, zabrzdit, zpomalit nebo zabránit dalšímu postupu.

zatlouci

Zatlouci je fyzická akce prováděná pomocí nástroje (páky, kladiva, atd.), při které se něco tlačí do povrchu nebo do materiálu.

zapíchnout

Zapíchnout znamená fyzicky zabodnout nebo zarazit něco do něčeho.

vsunout <co kam>

Vsunout: vložit něco (např. předmět) do něčeho (např. otvoru).

zasunout

Zasunout znamená fyzicky posunout něco dovnitř, například zatáhnout zásuvku nebo zasunout klíč do zámku.

zastrčit

Zastrčit: uložit dovnitř, ukryt, zasunout, uzamknout.

vstrčit

Vstrčit znamená fyzicky zasunout, zabodnout nebo zasunout něco do něčeho jiného.

vložit

Vložit znamená přidat něco, co již existuje, do jiného prostředí nebo kontextu.

nasadit <co na co>

Nasadit znamená připevnit nebo přivést něco na jiný předmět nebo osobu.

nastrčit

Nastrčit znamená dát něco před něco jiného nebo před někoho, aby získalo pozornost.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

srazit se <s kým>

Srazit se s někým znamená schůzku s jinou osobou na určeném místě.

vpadnout <kam> (nečekaně)

Vpadnout: nečekaně vniknout do prostoru, např. do místnosti.

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

Podobná synonyma

odvděčit se <komu>

Udělat něco pro druhého člověka, který vám něco daroval nebo pomohl, jako formu poděkování a vyjádření vděčnosti.

nastražit <co na koho>

Nastražit - připravit past nebo jiné zařízení na lov nebo na chytání něčeho.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

obsluhovat <koho>

Obsluhovat znamená poskytovat osobě nebo skupině služby, aby uspokojily jejich potřeby nebo požadavky.

vsunout <co pod co>

Vsunout znamená zasunout část něčeho pod jinou část, např. oblečení, klíč, papír pod jiný předmět.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu napomenutí nebo trest za prohřešek.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená projevit nepříjemnou, vzteklou či nespokojenou reakci na někoho jiného.

očišťovat <koho n. co>

Očišťovat znamená čistit, odstraňovat škodlivý nebo nežádoucí obsah z koho/čeho.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.

pohnout <koho>

Pohnout znamená vzbudit k činnosti nebo změnit názor nebo postoj.

zkoušet <koho n. co>

Zkoušet znamená testovat schopnosti, znalosti nebo dovednosti někoho nebo něčeho.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

vynadat <komu>

Vynadat někomu je důrazně ho upozornit na jeho nevhodné chování, často za účelem změnit jeho chování.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

sekýrovat <koho>

Sekýrovat znamená přísně a důsledně kritizovat, napadat nebo hodnotit.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat znamená šířit o někom zlé drby nebo nepravdivé informace.

pojmenovávat <koho n. co>

Pojmenovávat je vymezovat, dávat jméno nebo označení něčemu nebo někomu.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

ironizovat <koho>

Ironizovat znamená činit si legraci z někoho nebo něčeho a ukazovat na jeho nedostatky s humorem.

přemluvit <koho>

Přesvědčit někoho, aby udělal něco, co by jinak neudělal.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

sdělovat <co komu>

Sdělovat: předávat informace, zprávy nebo názory druhým lidem.

rýpat <do koho>

Rýpat se znamená kriticky komentovat a případně pomlouvat někoho nebo něco.

natlouci (hřebíky)

Udeřit hřebíky do dřeva nebo jiného materiálu pomocí kladiva.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.