Facebook

Přihrát <komu> (ve fotbalu) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu přihrát <komu> (ve fotbalu).

Význam: Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

Podobná synonyma

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

natlouci <komu>

Natlouci: silou něčímu přinutit k něčemu, případně získat násilím informace nebo údaje od někoho.

vrazit (do místnosti)

Vrazit znamená vejít do místnosti násilně a rychle.

investovat <do čeho>

Investovat: vložit peníze do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo jiného výnosu.

projektovat <co do čeho>

Projektovat znamená navrhnout a plánovat budoucí činnosti, aby byly dosáhnuté cíle.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

vyrazit (do boje)

Vyrazit znamená vyjít do boje, vyplout nebo vyrazit na cestu.

vbodnout <co do čeho>

Vbodnout znamená zapustit část tělesa (např. hřebíky) do jiného tělesa.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená zapíchnout do něčeho (např. kopí do země).

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat: Odvodit podstatné vlastnosti a vztahy a ignorovat detaily.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho/čeho se obávat - být obezřetný a předvídavý, abych se vyhnul nebezpečí, neštěstí nebo neúspěchu.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, nechat být; povolit, dovolit, připustit.

koleno

Koleno je spojení dvou kostí stehenní a holenní, kde se vzájemně posouvají při pohybu. Je druhým nejvíce zatěžovaným kloubním spojem v těle.

zmínit se

Zmínit se znamená vztáhnout se k něčemu nebo někomu ve větě, zmínit se o něčem.

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

poškodit

Porušit, zničit nebo způsobit újmu.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená dospět k závěru či pochopit něco z určitého předpokladu či skutečnosti.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.