Facebook

Poškodit (nárazem) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu poškodit (nárazem).

Význam: Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

vyrvat <co komu>

Vyrvat znamená násilím nebo silou odebrat něco někomu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

udeřit

Udeřit: fyzicky člověka nebo předmět, silně nárazem; něčím zasáhnout, např. pěstí, bičem.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

srazit <koho>

Srazit: snížit hodnotu, množství nebo velikost čeho (člověka, cenu, náklady, úroveň atd.).

zmínit se

Zmínit se znamená vztáhnout se k něčemu nebo někomu ve větě, zmínit se o něčem.

koleno

Koleno je kloub spojující nohu s holení kostí, který nám umožňuje pohyb v pánvi a kyčli.

srazit (kuželku)

Hrát kuželky: srazit kuželky tím, že do nich hodíte kouli.

nacpat

Nacpat znamená plně vyplnit, naplnit, nasytit nebo naplnit něčím, co je příliš velké.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, nechat být; povolit, dovolit, připustit.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s čím, být zapojené do čeho nebo být relevantní pro něco.

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

vykroutit se <z čeho>

Vykroutit se: uniknout z něčeho, často z nežádoucí situace, díky obratnosti.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená s někým probírat, dohodnout a vyjednat podmínky, aby obě strany dosáhly dohody.

nabít <komu>

Dát někomu (např. energii, znalosti, motivaci) zdroje, aby byl schopen určitou činnost provádět.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.