Facebook

Natlouci si (koleno) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu natlouci si (koleno).

Význam: Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

slušet <co komu>

Slušet: komu-líbit se, zalíbit se, být vhodný pro někoho.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout : uniknout nebo se zbavit potíží, útrap, nebezpečí nebo odpovědnosti.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

projevit soustrast <komu>

Vyjádřit soustrast = projevit upřímnou soustrast a solidaritu s danou osobou.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečovat o něco, dbát na to, přihlížet k tomu, být zodpovědný za něco.

mít za zlé <co komu>

Mít za zlé znamená vyjadřovat nespokojenost nebo naštvání někomu za jeho čin, slovo nebo jednání.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

vysázet <komu> (na zadek)

Plácnout/uhodit někoho.

vyrazit

Vyrazit znamená opustit nějaké místo rychle a náhle.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

neobejít se <bez čeho>

Neobejít se bez čeho: bez toho se neobejít, nutné pro uskutečnění.

přihrát

Poslat míč, předmět nebo informace druhé osobě, často ve sportu.

půjčit <co komu>

Půjčit: dát komu něco na dočasné použití, za úplatu nebo zdarma, s tím, že to půjde vrátit.

dotknout se

Fyzickým nebo emocionálním způsobem se s něčím či někým stýkat nebo se o něj opírat.

doprošovat se <čeho>

Doprošovat se čeho je prosit o něco s prosbou, aby bylo přijato.

odvažovat se <čeho>

Odvažovat se je vystavit se riziku a zkusit něco nového, i když to může být obtížné nebo nebezpečné.

poslat obsílku <komu>

Poslat poštou obálku s obsahem určeným pro určitého adresáta.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

poškodit se

Ublížit si nebo způsobit si úraz nebo zranění.

zbavit se <čeho>

Zbavit se: odstranit, odepřít, zbýt se, zbavit se odpovědnosti.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

odplatit <co komu>

Odplatit: vykonat stejný čin jako druhému, aby se vyrovnala skládka nebo ztráta.