Facebook

Natlouci si (koleno) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu natlouci si (koleno).

Význam: Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

poškodit

Ublížit nebo způsobit škodu na osobě nebo věci.

vymlouvat <co komu>

Vymlouvat se znamená udávat záminky nebo vyhýbat se odpovědnosti, aby člověk nemusel plnit to, co by měl.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

vynadat <komu>

Vynadat někomu znamená ostře ho kritizovat a zpochybňovat jeho činy nebo postoje.

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

dát <co komu>

Poskytnout člověku něco, co potřebuje nebo chce.

dát <komu> odměnu

Udělit někomu odměnu jako uznání či poděkování za jeho úspěchy nebo dobrou práci.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

nacpat

Nacpat znamená plně obložit či naplnit: dát dovnitř co nejvíce a zabránit průchodu.

zmínit se

Zmínit se znamená vzpomenout si na nějakou osobu, věc nebo událost a zmínit je ve větě.

vyhrožovat <komu>

Dávat někomu najevo, že se bude dít něco negativního, pokud se nedodrží požadovaného chování.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená vzít cizí věc bez souhlasu vlastníka.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

nacpat se

Nacpat se znamená se přejídat, jíst příliš mnoho jídla až do nepohodlí.

předepisovat <co komu>

Předepisovat znamená udělovat příkazy, nařízení nebo instrukce pro někoho nebo něco.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

zavítat <ke komu>

Zavítat je projev zájmu o návštěvu. Znamená to přijít do místa, kde se daná osoba nachází.