Facebook

Uhodit - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu uhodit.

Význam: Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasahovat nebo ovlivňovat nějakou situaci. Může to být fyzické nebo dokonce i psychické zásahy.

máznout

Máznout znamená provádět jednoduché úkony, opakovat je nebo se v nich trénovat. Je to také slovo používané pro popis nudného nebo opakujícího se pracovního úkolu.

bacit

Bacit znamená házet něco daleko nebo hodit něco na něco jiného. Toto slovo se také může použít k popisu úderu nebo zásahu.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby se jí ublížilo nebo aby se jí vzala její svoboda.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky zaútočit na někoho.

přijít (zima)

Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.

nastat

Přijít do stavu, být na místě; příchod, začátek.

Podobná synonyma

potrestat <koho>

Potrestat: udělit trest nebo postih za nějakou provinění; trestat za porušení norem.

nacpat

Nacpat znamená "vložit co nejvíce do čeho nejmenšího prostoru" - může se týkat jídla, oblečení, lidí atd.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

kousnout <koho>

Kousnout znamená úmyslně ohnout čelisti a nehty na rtech, aby se způsobil bolestivý zranění.

proklínat <koho n. co>

Proklínat znamená mluvit něco zlého o někom nebo něčem, aby se způsobilo neštěstí nebo bolest.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky či psychicky poškodit člověka nebo způsobit mu bolest.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

vnutit <co komu>

Vnutit někomu něco: donutit ho, aby to přijal nebo akceptoval bez možnosti volby.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

nastat (ticho)

Nastat znamená, že se v daném prostředí nastane ticho.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

být podřízen <komu>

Být podřízen znamená poslouchat a plnit příkazy někoho, kdo je nad námi ve struktuře moci.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená naznačit, že se něco děje, nebo očekávat, že se něco stane. To se často děje nevyřčenou formou.

dráždit <koho>

Dráždit znamená provokovat nebo stupňovat jeho emoce nebo podrážděnost.

nacpat se

Nacpat se znamená do sebe nacpat co nejvíce věcí, jídla nebo jiného, ať už pro uspokojení nebo z jiných důvodů.

oceňovat <koho>

Oceňovat znamená vyjádřit uznání, obdiv, vděčnost a uznání pro něčí činy, slova nebo vlastnosti.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

poslat <koho kam>

Poslat: posunout člověka/věc z jednoho místa na druhé; přepravit.

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

přijít <o co>

Přijít znamená získat nebo obdržet něco, např. informace, peníze, zkušenosti apod.

vést se <komu jak>

Vést se s někým jak je vystihováno jako přístup, komunikace a interakce s druhou osobou.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

preferovat <koho n. co>

Vybrat si, upřednostnit, dát přednost.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.