Facebook

Uhodit - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu uhodit.

Význam: Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasahovat nebo ovlivňovat nějakou situaci. Může to být fyzické nebo dokonce i psychické zásahy.

máznout

Máznout znamená provádět jednoduché úkony, opakovat je nebo se v nich trénovat. Je to také slovo používané pro popis nudného nebo opakujícího se pracovního úkolu.

bacit

Bacit znamená házet něco daleko nebo hodit něco na něco jiného. Toto slovo se také může použít k popisu úderu nebo zásahu.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby se jí ublížilo nebo aby se jí vzala její svoboda.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky zaútočit na někoho.

přijít (zima)

Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.

nastat

Přijít do stavu, být na místě; příchod, začátek.

Podobná synonyma

rýpat <do koho>

Rýpat (do někoho) znamená kritizovat či soudit někoho nebo něco.

odvézt <koho n. co kam>

Odvézt je slovo, které se používá k označení přepravy osob nebo věcí někam jinam.

zbavit se <čeho>

Zbavit se: odstranit, odepřít, zbýt se, zbavit se odpovědnosti.

zabít <koho>

Zabít: ukončit život člověka nebo jiného živého tvora násilím.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

nabýt <čeho>

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, získat význam, vědomosti nebo dovednosti.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit či poškodit vzhled člověka nebo věci.

strkat <do koho>

Strkat do někoho znamená fyzicky tlačit na něj, aby se pohnul.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

polekat <koho>

Polekat vyjadřuje mírné napomenutí za něco, co se udělalo špatně.

nevážit si <koho>

Nevážit si někoho znamená považovat ho za méněcenného, nevážit si jeho názoru, přínosu nebo zásluh.

střetnout se <s kým>

Střetnout se znamená setkat se či narazit na něco/někoho, často nepříjemně.

nadejít <komu>

Nadejít: přijít k někomu nebo něčemu; přinést naději, štěstí nebo pomoc.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

pustit se <do koho>

Začít se něčím zabývat, pustit se do činnosti, kterou provádí dotyčný.

praštit <s čím>

Praštit se dá s čímkoli: rukou, pěstí, hlavou, botou. Znamená to silně a rychle udeřit, např. do něčeho nebo na někoho.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit znamená zmírnit napětí a stres, kterým člověk či věc čelí.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

vyrazit

Vyrazit znamená opustit místo nebo situaci; odjet, odejít, odebrat se.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

poškodit

Ublížit nebo poškodit; způsobit škodu nebo zranění; zničit nebo znehodnotit.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

vysilovat <koho>

Vysilovat znamená vyčerpávat fyzické nebo psychické síly osoby.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.