Facebook

Srazit se (s nepřítelem) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu srazit se (s nepřítelem).

Význam: Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

naletět <komu>

Naletět někomu je udělat krok, který nemá logické vyústění nebo důvod a který může být zneužit.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

upustit <od čeho>

Upustit: přestat provádět či dodržovat určitou činnost, udělat od ní krok zpět.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

předat <co komu>

Předat: přenést něco na někoho; přenést informace, zkušenosti, moc, dovednosti, vědomosti, zodpovědnost.

nasadit se

Nasadit se znamená obětovat čas a energii pro něco, co je pro vás důležité.

odnímat <co komu>

Odnímat je vzít něco někomu, co mu právem patří.

vtlačovat <co do čeho>

Vtlačovat je tlačit věc do něčeho, aby se vešla nebo aby se do ní zasunula.

přihrát (míč)

Přihrát míč znamená odeslat míč jinému hráči týmu přesnou a přesně mířenou přihrávkou.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se, sledovat.

nasadit

Nasadit znamená umístit nějakou věc na své místo nebo ji připevnit či zavěsit.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

odměnit se <komu>

Udělit někomu odměnu za dobrou práci nebo dobrý čin.

nasadit (do boje)

Poslat ozbrojenou jednotku do boje, aby zastavila nepřítele.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se čeho - fyzicky kontaktovat, případně se dotýkat částí těla; obecně, prožívat něčí přítomnost či zkušenost.

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

domáhat se <čeho>

Usilovat o něco s úsilím, odhodláním a vytrvalostí.

poškodit (hračku)

Poškodit znamená ublížit nebo zničit hračku, aby se zhoršila její funkčnost.

bušit <do čeho>

Bušit je tlouci do něčeho, jako je dveře nebo kladivo do hřebíků.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

natlouci

Natlouci: silně udeřit, rozbít nebo rozdrtit pomocí nástroje nebo síly.