Facebook

Nacpat <co na co> - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nacpat <co na co>.

Význam: Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

blahopřát <co komu>

Blahopřát: vyjádřit druhému osobě přání štěstí, úspěchu a radosti.

vyrazit

Vyrazit znamená opustit místo a vyrazit na cestu, změnit prostředí nebo někam odejít.

zabraňovat <komu v čem>

Zabraňovat je omezovat něčí činnost či zasahovat do něčeho, aby se něco neuskutečnilo.

natlouci

Natlouci: tlouci, rázit nebo tlačit něco měkkým nebo tvrdým předmětem.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

udeřit

Udeřit znamená dopadnout na něco silou, například rukou nebo předmětem.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

vystavit <komu> (pas)

Udělit někomu pas (nebo jinou dokumentaci) a oficiálně povolit jeho cestu.

předepisovat <co komu>

Předepisovat znamená udělovat příkazy, nařízení nebo instrukce pro někoho nebo něco.

vykroutit se <z čeho>

Vykroutit se: uniknout z něčeho, často z nežádoucí situace, díky obratnosti.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být něčímu příjemný, zalíbit se, zaujmout.

srazit

Snížit, zmenšit, zredukovat; v přeneseném slova smyslu přinést něco do pořádku.

vést se <komu jak>

Vést se s někým jak je vystihováno jako přístup, komunikace a interakce s druhou osobou.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

nahradit <co komu>

Nahradit znamená vyměnit co nebo koho za něco jiného.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nemít dostatek schopností, času nebo zdrojů, aby se vyhovělo něčemu.