Facebook

Nacpat <co na co> - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nacpat <co na co>.

Význam: Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

dotknout se

Fyzicky se dotknout nebo spojit se s něčím jiným; případně ovlivnit nebo změnit.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

investovat <do čeho>

Investovat: vložit peníze do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo jiného výnosu.

docházet <ke komu>

Docházet k někomu znamená přijít na návštěvu nebo ke konání jiného společného účelu.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

spílat <komu>

Spílat znamená ponižovat, urážet nebo kritizovat někoho.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit či poškodit vzhled člověka nebo věci.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

pocházet <co z čeho>

Pocházet znamená vycházet z něčeho, být odvozeno z něčeho, mít původ v něčem.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

vstřebat se <do čeho>

Vstřebat se do čeho znamená plně si osvojit, porozumět, začlenit do svého života.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

připisovat <co komu>

Připisovat znamená přiřazovat nebo přičítat nějakou vlastnost, činnost nebo odpovědnost komukoliv.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

poškodit

Poškodit znamená ublížit něčemu nebo někomu, způsobit fyzickou nebo psychickou újmu.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

střetnout se <s kým>

Střetnout se znamená fyzicky či mentálně narazit, čelit něčemu nebo někomu, často v konfliktu.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.