Facebook

Na rozdíl od - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu na rozdíl od.

Význam: Na rozdíl od: znamená rozdíl mezi dvěma věcmi; porovnává vlastnosti, které je oddělují.

proti

Proti: naproti, opačné, odporující, ve střetu s, na obranu.

vůči

Vůči: k něčemu; ve srovnání s něčím; směrem k něčemu; vůči něčemu; vztahující se k něčemu; v porovnání s něčím.

Podobná synonyma

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

námitky (proti rozsudku)

Námitky jsou námitky proti rozsudku, které mohou být uplatněny ve snaze uspět s odvoláním.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

stavět se proti

Vyjadřovat odpor, postavit se proti, postavit se na odpor.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces zabezpečující ochranu materiálu před poškozením způsobeným korozí.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: odkaz na situaci, v níž se vztahuje; souhrn je stručný a jasný souhrn toho, o čem je řeč.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

hněv (vůči původci křivdy)

Hněv je silný emocionální stav, který vyplývá z rozhořčení, frustrace nebo podráždění vůči původci křivdy.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

odpor vůči cizincům

Odpor vůči cizincům je postoj, který se projevuje nedůvěrou, obavou nebo otevřenou nenávistí vůči těm, kteří náleží jinému národu nebo etniku.

provinit se proti (zákonu)

Porušit (zákon), zneužít (zákon), provinit se proti (zákonu).

zakročovat <proti komu> (úředně)

Zakročovat znamená přijmout úřední opatření proti někomu.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

protestovat <proti čemu>

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

vzhledem k okolnostem

Vzhledem k okolnostem znamená vyhodnotit situaci a činit rozhodnutí v souladu s tím.

postavit proti sobě

Postavit proti sobě: srovnávat, porovnávat, stavět proti sobě, konfrontovat.

plachtit (proti větru)

Plachtění proti větru je druh vodního sportu, kdy se plavidlo vypouští proti větru, aby dosáhlo vyšší rychlosti.