Facebook

Rozdíl (hladin) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rozdíl (hladin).

Význam: Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

klesání

Klesání je pohyb zvýšení něčeho, například ceny nebo hladiny, směrem dolů.

sklon

Sklon je změna úhlu nebo pozice těla, ve které je osoba nebo objekt.

stoupání

Stoupání je pohyb nahoru, zvýšení, vzestup.

postup

Postup je opatření nebo krok, který je třeba provést ve správném pořadí pro dosažení cíle.

průběh

Pokračování činnosti nebo události v čase, včetně všech jejích fází.

Podobná synonyma

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

pozvolný (stoupání)

Pozvolný (stoupání) znamená postupný, pomalý a jemný nárůst v něčem.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

tónový průběh

Tónový průběh je sekvence tónů, které tvoří hudební melodii nebo akordy.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

průběh procesu

Průběh procesu je sekvence událostí nebo kroků, které jsou prováděny v daném pořadí k dosažení cíle.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.