Facebook

Uložit <komu> (práci) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu uložit <komu> (práci).

Význam: Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

Podobná synonyma

určit (předem) <co>

Určit: Určit znamená stanovit nebo vymezit přesnou hodnotu, pořadí nebo rozsah.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

určit <co>

Určit: vybrat nebo stanovit vhodnou osobu nebo věc pro daný účel.

poskytnout

Poskytnout znamená dát nebo předat něco jiné osobě nebo skupině.

určit (cenu)

Stanovení ceny, která je vhodná pro obě strany v obchodu.

poskytnout slyšení

Poskytnout slyšení znamená poskytnout člověku právo na slyšení a rozhodnutí o jeho budoucím osudu.

funkce

Funkce je matematický vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, který popisuje závislost mezi nimi.

určit <co komu>

Určit : určit, co komu patří nebo co konkrétní osobě vyplývá z dané situace či okolností.

poskytnout přednost

Poskytnout přednost znamená dát přednost něčemu před jinými věcmi nebo lidmi.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

ustanovit (do funkce)

Ustanovit znamená jmenovat nebo do funkce jmenovat někoho, aby vykonával nějakou činnost.

ustanovit se <na čem>

Ustanovit se: usadit se, nastolit se na něčem; získat trvalou pozici.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

určit (úředně)

Stanovení či vymezení požadavků, pravidel nebo definicí podle zákona nebo předpisu.

ustanovit

Ustanovit znamená stanovit, ustavit, definovat nebo nařídit něco jako oficiální.

matematická funkce sign

Matematická funkce sign je unární funkce, která přiřazuje každému číslu jeho znaménko (+ nebo -) nebo 0.

sesazení (z funkce)

Sesazení je odvolání z funkce, často z úřadu, odňatím práv a privilegií.

určit (viníka)

Ustanovit viníka, zjistit, kdo je odpovědný za něco špatného nebo nezákonného.

poskytnout (zážitek)

Poskytnout znamená dát něco jiné osobě nebo skupině, například zážitek.

ustanovit (za šéfa)

Jmenovat někoho do pozice šéfa.

poskytnout <co>

Poskytnout znamená dát nebo zajistit přístup k něčemu.

vzdání se (funkce)

Vzdání se je akce, kdy člověk odmítá mít či užívat něco nebo nějakou pozici, často s přijetím osobních důsledků.

poskytnout <co komu>

Poskytnout: dát nebo umožnit někomu používat něco.

svěřit <komu> (provedení)

Předat (někomu) správu, úkol nebo zodpovědnost; dát (někomu) plnou moc a důvěru.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.