Facebook

Počet - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu počet.

Význam: Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

množství

Množství je počet jednotek jakéhokoliv druhu, které se používají pro měření nebo stanovení velikosti čehokoliv.

účet

Účet je finanční doklad, který popisuje a eviduje transakci mezi subjekty. Slouží k zaznamenávání obchodních transakcí a kontrole financí.

vyúčtování

Vyúčtování je proces sestavení podrobného přehledu o finančních výdajích, příjmech a zůstatcích.

Podobná synonyma

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

na účet

Na účet se rozumí účet ve finančním systému, na který se úhrady provádějí a z něhož se platby uskutečňují.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

zástupy (lidí)

Velké množství lidí; shromážděné masy, skupiny, početné davy.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

vyrovnat (účet)

Uhrát účet - dosáhnout souladu mezi pohledávkami a závazky, případně mezi příjmy a výdaji.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.