Facebook

Postarat se <o koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu postarat se <o koho>.

Význam: Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

uchytit se

Uchytit se znamená chytit se něčeho, aby se člověk udržel, zabránil pádu nebo získal jistotu.

zakořenit se

Zakořenit se znamená stále se upevňovat, dlouhodobě a trvale působit, případně být přijímáno.

vžít se

Vžít se: vcítit se do něčí situace, stát se jedním s ostatními, naladit se na jejich pocity.

zdomácnět

Ustálit se, zapustit kořeny; stát se obyčejným, běžným, být obecně rozšířeným.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

pustit se

Začít s něčím novým, zkusit to, riskovat a vystavit se tak riziku neúspěchu.

mít ohlas

Mít ohlas znamená mít vliv, zaznamenat pozitivní odezvu a být úspěšný.

rozšířit se

Rozšířit se znamená být šířeným nebo rozšiřovat se; zvětšovat počet lidí, věcí nebo míst, které jsou ovlivněny.

Podobná synonyma

napadat <koho>

Napadat znamená útočit či fyzicky napadat někoho nebo cokoli jiného úmyslně.

ukojit <koho>

Ukojit znamená uspokojit něčí potřeby nebo touhy, obvykle fyzického, psychického nebo emočního charakteru.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat požadavek, nárokovat si něco.

prověřit <koho n. co>

Prověřit znamená zjistit si důvěryhodnost nebo pravdivost koho nebo čeho.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

pustit <kam> (čerstvý vzduch)

Otevřít okno/dveře a dovnitř pustit čerstvý vzduch.

usmrcovat <koho>

Usmrcovat znamená způsobit smrt člověku nebo jinému živému tvoru.

balamutit <koho>

Balamutit znamená ponižovat, urážet, zesměšňovat nebo přemlouvat někoho, aby udělal něco, co nechce.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

umučit <koho>

Umučit znamená přísně trestat nebo trýznit fyzickým nebo psychickým způsobem, až do smrti.

uvědomit <koho o čem>

Uvědomit si něco: pochopit, uvědomit si důležitost, význam, existenci čeho/koho.

zahřívat <koho n. co>

Zahřívat znamená ohřívat, zahřát; zvyšovat teplotu něčeho nebo někoho.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

poctít <koho>

Uctít: ocenit něčí zásluhy, význam a důstojnost, projevit úctu a pozornost.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat radu, podporu a vedení osobě, která se učí něco nového.

poslat <koho kam>

Poslat: odeslat někoho nebo něco na určené místo.

značkovat <koho>

Značkovat znamená označit někoho nebo něco určitými předem stanovenými znaky nebo značkami.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

polapit <koho>

Polapit znamená chytit někoho nebo něco fyzicky.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat, učit a radit jim o něčem, aby se naučili, porozuměli a/nebo si to zapamatovali.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.