Facebook

Neodvozený - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu neodvozený.

Význam: Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

nezprostředkovaný

Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

nenucený

Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

nelíčený

Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžitý, přímý, neprodlený, bezodkladný.

původní

Původní: počátek, původ, zdroj.

primární

Primární je nejdůležitější, nejzákladnější, nejpodstatnější či nejvýznamnější.

prvotní

Prvotní: pocházející z prvního zdroje, přímý, originální; původní, nejstarší.

odvozený

Slovo odvozený se týká jakéhosi vycházejícího z něčeho jiného; je to výraz pro něco, co bylo vytvořeno nebo vyvinuto z něčeho jiného.

derivovaný

Derivovaný se odkazuje na složku, která pochází z jiného zdroje a která byla dále upravena.

Podobná synonyma

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

okamžitý

Okamžitý znamená bez zpoždění, ihned, neprodleně, naléhavě.

reakce

Reakce je odpověď na stimul nebo změnu v okolí, která může být buď fyziologická nebo psychologická.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

okolí (jazykové n. nejazykové)

Okolí = blízké prostředí, oblast, kolem něčeho nebo někoho, ve kterém se nacházíme nebo v níž se odehrávají určité události.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

okolí

Okolí je souhrnem fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.