Facebook

Zajímat se (o své okolí) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zajímat se (o své okolí).

Význam: Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

pečovat (o dítě)

Starat se o dítě, dbát o jeho bezpečí, vytvářet dobré podmínky pro jeho vývoj a zajišťovat jeho potřeby.

hledět si <čeho>

Hledět si: pečlivě dbát na, být pozorný k, dbát na dodržování (něčeho).

dbát <o co>

Dbát znamená pečlivě se starat, dodržovat a přihlížet k něčemu, co se týká .

mít na starosti

Mít na starosti znamená mít odpovědnost za nějakou činnost nebo věc.

obstarávat (knihy)

Obstarávat znamená zajistit si potřebné zboží, materiál či služby. V případě knih obstarávat znamená získat pro sebe knihy, např. koupit je.

opatřovat <co>

Zajišťovat potřebné věci a služby pro něco nebo někoho.

shánět

Hledat, shánět; snažit se získat něco, co není snadno dostupné.

zajišťovat

Zajišťovat znamená garantovat, že věci proběhnou podle plánu, zaručit jejich uskutečnění.

všímat si

Všímat si: bedlivě pozorovat a vyhodnocovat okolní dění a události, rozlišovat a analyzovat jejich jednotlivé aspekty.

mít starost

Mít starost znamená být znepokojený nebo starat se o něco či někoho.

bát se

Strach nebo obava z něčeho nebo někoho.

strachovat se

Strachovat se znamená obávat se, že nastane něco nežádoucího nebo nebezpečného.

Podobná synonyma

mlátit <do čeho>

Mlátit: bušit do něčeho silou, případně něčím těžkým, aby byl cíl zničen nebo poškozen.

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

dítě

Dítě je mladá osoba, která ještě nedosáhla dospělosti. Je to člověk ve vývojové fázi a jehož práva jsou mezinárodně chráněna.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

dbát <čeho n. na co>

Dbát na co znamená pečlivě sledovat a dodržovat něčí pokyny, rady nebo principy.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

malé dítě

Malé dítě je obecně označení pro jedince ve věku od několika měsíců až do několika let.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.

obstarávat

Zajišťovat nezbytné věci pro uskutečnění činnosti nebo úkolu; nakupovat, shánět, připravovat.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout úspěchu, dosažení cíle; dosáhnout výsledku, výhodu; dosáhnout očekávaného výsledku.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

opatřovat

Zajišťovat nebo dodávat náležitosti, materiály, vybavení, prostředky nebo jiné věci nezbytné pro uspokojení potřeb.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

uložit (knihy)

Uložit znamená uspořádat a uschovat knihy na jejich místo.

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

využít <čeho>

Využít: zúročit, využít, zneužít, použít; použít pro vlastní prospěch.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená dbát pozornosti, přísně se řídit a věnovat čemu pozornost.

hledět

Hledět znamená zaměřit pozornost na něco a dívat se na to s úmyslem pozorovat nebo hledat informace.

zanechat <čeho>

Zanechat: ponechat, pozůstat po, zůstat v účinnosti, předat něco dál.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.