Facebook

Přímý - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu přímý.

Význam: Přímý: bezprostřední, neprostřední, přímočarý, nezprostředkovaný, okamžitý.

nezprostředkovaný

Nezprostředkovaný: Přímý, bez prostředníka, zprostředkujícího; nezprostředkovaný zážitek, informace, vztah ap.

neodvozený

Neodvozený: původní, přírodní, nezměněný; nezávislý na jiných skutečnostech nebo představách.

nejbližší (okolí)

Nejbližší okolí je místo nejblíže svému domovu, ve kterém jsou obvykle nejbližší přátelé a rodina.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, normální, spontánní, přírodou získaný nebo přírodou vytvořený.

nenucený

Nenucený = přirozený, volný, spontánní; bez snahy znova vytvářet něčí slova, činy nebo myšlenky.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, náhodný, nenápadný nebo nespravedlivý.

nelíčený

Nelíčený: bez příkras, nezměněný, pravdivý, upřímný.

rovný

Rovný: přímočarý, přímý, svisle nebo vodorovně rovnoběžný, symetrický.

křivý

Křivý je přídavné jméno označující předmět, jehož tvar není rovný nebo přímý.

vzpřímený

Vzpřímený znamená stojící směrem vzhůru s rovnou zádí a držením těla ve vzpřímené poloze.

vztyčený

Vztyčený: zvednutý do vzpřímené polohy, postavený na vrcholu.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžitý, neprodlený, bez zpoždění, nemající odkladu.

naprostý

Naprostý: absolutní, bezvýhradný, úplný; ve všech směrech neomezený, nekompromisní.

úplný

Úplný znamená úplný nebo celý, žádné části nechybí. Znamená to, že není částečný nebo neúplný.

nepřímý

Nepřímý je pojem označující většinou nejasnou, nepřímou formu vyjádření něčeho.

poctivý

Poctivost je ctnost, která zahrnuje upřímnost, spolehlivost, řest a čestnost. Znamená to, že člověk je ochotný dělat správné věci a jednat s druhými lidmi s úctou.

čestný

Čestný znamená spravedlivý, poctivý a upřímný. Jde o hodnotu, která je vážena a uznávána.

neúchylný

Neúchylný znamená přiměřený, vhodný, zdravý; není zvrácený ani zneužívaný.

otevřený

Otevřený = přístupný, otevřený pro nové myšlenky, postupy a odlišné názory.

upřímný

Upřímnost je kvalita, při které člověk mluví a jedná otevřeně a pravdivě bez skrytých motivů.

přímočarý

Přímočarý význam je jednoduchý a jasný: jednoduchý, přímý, bez komplikací nebo obtíží.

jasný

Jasný: jasný a srozumitelný, zřetelný, jasný a jednoznačný.

nepokrytý

Nepokrytý znamená nezakrytý, nezajištěný nebo nedostatečně ochráněný.

lineární

Lineární se odkazuje na lineární funkce, často se používá v matematice a fyzice, často představuje přímku, která je přímo úměrná změně vstupních hodnot.

Podobná synonyma

naprostý (vítězství)

Naprosté vítězství je úplné vítězství, bez jakéhokoli pochybení.

okamžitý

Okamžitý: bez prodlení, ihned, okamžitě; probíhající nebo vyžadující akci bez zpoždění.

reakce

Reakce je odpověď na nějakou podnětovou situaci, která se projeví slovy či činy.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

upřímný (cit)

Upřímný je příznačný pro osobu, která je otevřeně pravdivá, ukazuje skutečné emoce a činy s úctou a ohleduplností.

okolí

Okolí je souhrnem fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

otevřený (vůz)

Otevřený vůz je automobil s odnímatelnou nebo skládací střechou, který poskytuje otevřený prostor pro přepravu lidí a zavazadel.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je spravedlivý, ušlechtilý a má čestné a morální principy.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

upřímný (vztah)

Upřímný vztah je vztah založený na důvěře, otevřenosti a autentičnosti, ve kterém se osoby mohou svobodně vyjádřit bez obav z kritiky.

být poctivý

Být poctivý znamená činit věci správným způsobem, být spravedlivý a úctu k druhým a jejich právům.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

rovný (led)

Rovný led je rovná, rovnoměrně hladká vrstva ledu, která je obvykle vyhlazena veškerými nerovnostmi.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.