Facebook

Zpěčovat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zpěčovat se.

Význam: Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

rozhorlovat se

Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

povstávat

Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

odporovat

Odporovat znamená namítat nebo se proti něčemu postavit, či se vyjádřit proti názoru či akci.

zdráhat se

Váhat se, odkládat či se obávat.

vzpouzet se

Vzpouzet se znamená odmítnout, bránit se nebo se vyhýbat nějaké autoritě, zákonu nebo předpisu.

Podobná synonyma

odpor

Odpor je nesouhlasná reakce nebo odmítnutí čeho nebo čeho. Může to být odpor vůči něčímu, co se děje nebo něčemu, co je řečeno.

přinucovat <koho k čemu>

Přinucování je nucení k něčemu, co se musí provést, aby se dosáhlo cíle.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

stavět

Postavit, sestavit nebo vybudovat něco; vytvářet, stavět, konstruovat, vyrábět.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

porozumět <čemu>

Porozumět <čemu> znamená objevit a chápat skrytý smysl a význam daného jevu.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená unikat, vyhýbat se nebo se vyvarovat něčemu.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se: unikat, vyvarovat se, vyhnout se, vystříhat se.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

odolat <čemu>

Vystát tlak, obtíž nebo útok a zůstat silný a nezranitelný.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.