Facebook

Odporovat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu odporovat.

Význam: Odporovat znamená namítat nebo se proti něčemu postavit, či se vyjádřit proti názoru či akci.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, odmítat či se bránit.

namítat

Namítat znamená námitky vznášet, vyjadřovat nesouhlas nebo připomínky k něčemu.

oponovat

Namítat; stavět se proti, argumentovat proti něčemu, vyvracet tvrzení nebo názor.

ohrazovat se

Ohrazovat se znamená bránit se něčemu nebo někomu.

protestovat

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas s něčím nebo s něčím, co se děje.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

nesouhlasit <s čím>

Nesouhlasit: vyjadřovat názor, že něco není správné nebo že se s něčím nesouhlasí.

kolidovat <s čím>

Kolidovat znamená narážet, míchat se nebo se střetávat, obvykle ve smyslu způsobovat problémy.

odpovídat <čemu>

Odpovídat <čemu> znamená reagovat na otázku nebo požadavek nebo dát na něj odpovídající reakci.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

zdráhat se

Váhat se, odkládat či se obávat.

vzpouzet se

Vzpouzet se znamená odmítnout, bránit se nebo se vyhýbat nějaké autoritě, zákonu nebo předpisu.

Podobná synonyma

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

vybít <komu> (zuby)

Vybít zuby: fyzicky napadnout člověka a způsobit mu zranění, obvykle na obličeji a čelisti.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat někoho nebo něco za jeho chyby nebo nedostatky.

překážet <komu>

Překážet: představovat přítěž nebo bránit činu, úkolu nebo cíli.

telefonovat <komu>

Volat/mluvit po telefonu s někým.

odpovídat

Odpovídat znamená reagovat na otázku nebo projev názoru, často doplněným uvedením důvodů.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

vnuknout <co komu>

Vnuknout znamená nápad, myšlenku či pocit vnést do mysli druhého.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

prohledávat <komu> (kapsy)

Prohledávat kapsy je činnost kontroly obsahu kapes, která se provádí za účelem nalezení ztracených, ukradených nebo schovaných věcí.

vzpírat

Vzpírat znamená postavit se proti něčemu, odporovat, vzdorovat, bránit se či nesouhlasit.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

svitnout <komu>

Svitnout znamená vyvolat v někom naději, náhlou myšlenku nebo nadšení.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

věnovat <čemu> (pozornost)

Věnovat pozornost: poskytnout (čemu) pozornost, věnující čas a úsilí danému cíli.

dávat <komu> (rady)

Dávat rady je udělování porad nebo rad k něčemu konkrétnímu komu.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

nařídit <co komu>

Přikázat (někomu), aby něco udělal; předat (někomu) rozkaz, aby něco provedl.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

lehnout si <ke komu>

Lehnout si k někomu znamená vyjádřit mu důvěru a náklonnost. Jde o symbolické gesto, které může být buď vyjádřením nadšení, nebo uklidněním.