Facebook

Odporovat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu odporovat.

Význam: Odporovat znamená namítat nebo se proti něčemu postavit, či se vyjádřit proti názoru či akci.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, odmítat či se bránit.

namítat

Namítat znamená námitky vznášet, vyjadřovat nesouhlas nebo připomínky k něčemu.

oponovat

Namítat; stavět se proti, argumentovat proti něčemu, vyvracet tvrzení nebo názor.

ohrazovat se

Ohrazovat se znamená bránit se něčemu nebo někomu.

protestovat

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas s něčím nebo s něčím, co se děje.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

nesouhlasit <s čím>

Nesouhlasit: vyjadřovat názor, že něco není správné nebo že se s něčím nesouhlasí.

kolidovat <s čím>

Kolidovat znamená narážet, míchat se nebo se střetávat, obvykle ve smyslu způsobovat problémy.

odpovídat <čemu>

Odpovídat <čemu> znamená reagovat na otázku nebo požadavek nebo dát na něj odpovídající reakci.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

zdráhat se

Váhat se, odkládat či se obávat.

vzpouzet se

Vzpouzet se znamená odmítnout, bránit se nebo se vyhýbat nějaké autoritě, zákonu nebo předpisu.

Podobná synonyma

vnucovat se <komu>

Vnucovat se znamená prosazovat se nebo se snažit získat pozornost, aniž by byl požádán.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

mít se <ke komu>

Mít se ke komu je výraz pro vztah, kdy se můžete spolehnout na druhou osobu a cítit se s ní v bezpečí.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčeho.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

uklouznout <komu> (noha)

Uklouznout někomu nohou je vybočit z rovnováhy a našlápnout na něčí nohu.

být určen <komu>

Být určen: jít nebo být označen pro určitou osobu, účel nebo cíl.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

znát se <k čemu>

Být obeznámeni s něčím/někým; mít osobní zkušenost s člověkem/věcí.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

podlézat <komu>

Podlézat je vyjadřovat úctu k někomu, případně se mu přizpůsobovat, aby získal jeho přízeň.

rozumět <čemu>

Pochopit čemu, udělat si jasno o smyslu a významu věci/situace.