Facebook

Stavět se proti - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stavět se proti.

Význam: Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

vztyčovat se

Vztyčovat se znamená vzepřít se nebo vystoupit a postavit se vzpřímeně.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

Podobná synonyma

přistoupit <k čemu>

Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

oddávat se <čemu>

Oddávat se: přen. věnovat se něčemu intenzivně, zaprodat se.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

odporovat

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nesouhlasné stanovisko k něčemu.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se znamená pokusit se oslnit někoho kolem sebe, aby vám udělil nějakou pozornost.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená s někým probírat, dohodnout a vyjednat podmínky, aby obě strany dosáhly dohody.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčemu.

zavázat se <k čemu>

Slibit, že se bude něco dělat nebo dodržovat; dát slovo, že se něco udělá.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená unikat, obcházet, vyvarovat se.

nařizovat <co komu>

Nařizovat je rozkazovat ostatním, aby udělali něco konkrétního.

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.

ukřivdit <komu>

Ukřivdit znamená ublížit jemu nebo jeho majetku nebo jeho dobré pověsti.

dávat <komu> cenu

Oceňovat někoho za jeho činy nebo výkon, dávat mu cenu.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

ukládat <komu> (úkoly)

Ukládat úkoly znamená přidělovat jim úkoly nebo je přiřazovat a připomínat jejich splnění.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.