Facebook

Stavět se proti - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stavět se proti.

Význam: Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

vztyčovat se

Vztyčovat se znamená vzepřít se nebo vystoupit a postavit se vzpřímeně.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

Podobná synonyma

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

dávat <komu> (cenu)

Přiznat/udělit někomu cenu/ocenění/odměnu/uznání za jeho úspěchy/výkon.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

uvyknout <čemu>

Uvyknout se znamená naučit se, jak se zachovat, nebo jak fungovat v určité situaci.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená vést účetní doklady, zaznamenat finanční transakce a vyúčtovat jejich výsledek.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit to, čemu nebo komu se věnujeme, bez nutnosti hlubšího vysvětlení.

stávat se podobným <komu>

Stát se podobným znamená postupně adoptovat podobné postoje, názory nebo chování.

bránit <čemu>

Bránit je chránit před útokem nebo překážkou, ochránit před poškozením nebo ztrátou.

prozrazovat <co komu>

Prozrazovat znamená sdělovat někomu informace, které se měly zůstat utajeny.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo doplnit něčemu energii nebo informace. V kontextu mezi lidmi znamená nabít někomu motivaci, energii nebo odvahu.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

ordinovat <co komu>

Ordinovat znamená předepisovat léky nebo léčbu pro konkrétního pacienta.

nedůvěřovat <komu>

Nedůvěřovat znamená vyjadřovat nedůvěru, nevěřit člověku či jeho slovům.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

poroučet <komu>

Poroučet znamená uložit někomu nějakou povinnost, kterou musí splnit.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

dát <komu> ránu

Udeřit fyzicky člověka, aby došlo k bolesti a zranění.