Facebook

Oddávat se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu oddávat se <čemu>.

Význam: Šířit se něčím, projevovat se něčím nebo se něčemu věnovat.

vzdávat hold <komu>

Vzdávat hold znamená vyjadřovat úctu a obdiv, projevovat vděčnost a ocenění.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

mít v oblibě <co>

Mít v oblibě znamená mít ho rád, přát mu úspěch a mít ho v úctě.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.

Podobná synonyma

vonět (k čemu)

Vonět znamená emitovat příjemnou vůni.

vyrvat <co komu>

Vyrvat znamená násilím nebo silou odebrat něco někomu.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

protestovat <proti čemu>

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

věnovat

Věnovat znamená dávat či poskytovat někomu nebo něčemu pozornost, čas, energii, věci, peníze atd.

dát <komu> ránu

Udeřit fyzicky člověka, aby došlo k bolesti a zranění.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se: unikat, vyvarovat se, vyhnout se, vystříhat se.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo doplnit něčemu energii nebo informace. V kontextu mezi lidmi znamená nabít někomu motivaci, energii nebo odvahu.

zakročovat <proti komu> (úředně)

Zakročovat znamená přijmout úřední opatření proti někomu.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.

připoutat <k čemu>

Připoutat znamená upevnit nebo přivázat k něčemu.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit to, čemu nebo komu se věnujeme, bez nutnosti hlubšího vysvětlení.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

oddávat se <čemu>

Věnovat se, podřídit se, vrhnout se na něco.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

přimět <koho k čemu>

Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

natlouci <komu>

Natlouci: silou něčímu přinutit k něčemu, případně získat násilím informace nebo údaje od někoho.

věnovat (úsilí)

Věnovat úsilí znamená soustředit se na daný úkol a nasadit veškerou energii k jeho dokončení.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.