Facebook

Vzpouzet se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vzpouzet se.

Význam: Vzpouzet se znamená odmítnout, bránit se nebo se vyhýbat nějaké autoritě, zákonu nebo předpisu.

protivit se

Protivit se znamená odporovat, bránit se nebo se stavět proti něčemu.

vzpírat se

Odmítnout či se postavit proti něčemu; odolávat nátlaku nebo působení nepříznivých okolností.

stavět se proti

Vyjadřovat odpor, postavit se proti, postavit se na odpor.

bránit se

Bránit se znamená chránit se před něčím nebo někým, chovat se obranně a postavit se odporu.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

odporovat

Odporovat znamená namítat nebo se proti něčemu postavit, či se vyjádřit proti názoru či akci.

zdráhat se

Váhat se, odkládat či se obávat.

Podobná synonyma

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobit se, vyvíjet úsilí nebo strategii pro dosažení kompatibility s něčím.

vzdorovat (mrazu)

Vzdorovat mrazu znamená odolávat nízkým teplotám, zachovávat si pohodu a tepelnou pohodu.

stavět

Postavit, sestavit nebo vybudovat něco; vytvářet, stavět, konstruovat, vyrábět.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět čemu, uchopit význam a smysl daného tématu.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

stavět se <jak>

Stavět se znamená postavit se na vlastní nohy, ustát se sám a cílevědomě se snažit dosáhnout svých cílů.

odporovat (zdravému rozumu)

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas, oponovat, postavit se proti čemukoliv (zdravému rozumu).

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.