Facebook

Vzpírat se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vzpírat se.

Význam: Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

rozhorlovat se

Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

povstávat

Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

vztyčovat se

Vztyčovat se znamená vzepřít se nebo vystoupit a postavit se vzpřímeně.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

Podobná synonyma

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčeho.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu připomenout někomu informaci, nápad nebo povinnost.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená jednat nebo mluvit s někým nebo o něčem řádně, zodpovědně a úctivě.

být na škodu <komu>

Být na škodu znamená ublížit někomu nebo něčemu, způsobit škodu nebo škodlivý dopad.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebírat nebo odstraňovat část nebo celou část něčeho.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést někoho nebo něco na určené místo.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

vzkazovat <co komu>

Vzkazovat je posílat komukoliv zprávu, například pomocí telefonu nebo internetu.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k něčemu: otevřeně přiznat, že jste se dopustili něčeho nebo udělali něco špatného.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

odpor

Odpor je silná až nepřekonatelná nesouhlasná reakce na něco, co se snažíme zastavit nebo změnit.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

dodávat <komu> (sil)

Poskytnout někomu sílu, kterou potřebuje k uskutečnění úkolů nebo cílů.

znesnadňovat <co komu>

Znesnadňovat znamená ztěžovat situaci nebo zhoršovat podmínky pro někoho.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

odporovat

Odporovat znamená nesouhlasit či se postavit proti něčemu, čemu se nesouhlasí.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.