Facebook

Vzpírat se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vzpírat se.

Význam: Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

rozhorlovat se

Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

povstávat

Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

vztyčovat se

Vztyčovat se znamená vzepřít se nebo vystoupit a postavit se vzpřímeně.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

Podobná synonyma

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu či přehlížet to, co je relevantní.

vykrást <komu> (byt)

Vykrást byt někoho: odcizit majetek z cizího domu silou nebo podvodem.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

proti

Proti: naproti, opačné, odporující, ve střetu s, na obranu.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

odpor

Odpor je odmítavý postoj k něčemu, čemu se někdo vyhýbá, bojí nebo se proti tomu staví.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

žehnat <komu>

Žehnání je projev přání štěstí, zdraví nebo úspěchu komu nebo něčemu.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

odporovat <komu> (drze)

Odmítat příkazy nebo názory druhých, často s drzostí nebo odvahou.

dařit se <co komu>

Dařit se znamená úspěšně se vyvíjet, prospívat nebo mít úspěch v čemkoli co člověk dělá.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.