Facebook

Zlo - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu zlo.

Význam: Zlo je užíváno pro označení něčeho, co je špatné, destruktivní, ďábelské nebo kruté.

temnota

Absence světla, stav nebo místo, kde je tma nebo velmi tmavé šero.

tma

Absolutní nebo částečná osvětlenost nulou, černá úplná tma.

černava

Černava je druh vodního ptáka s černou barvou peří, který žije ve sladkovodních jezerech.

světlo

Světlo je zdroj energie, který nás osvěcuje a dává nám čas a směr. Je to také symbol poznání, radosti a naděje.

neurčitost

Neurčitost je stav nebo vlastnost, kdy nelze určit, definovat nebo stanovit něco s jistotou.

nezřetelnost

Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné, nečitelné nebo nesrozumitelné.

záhadnost

Záhadnost je stav nejasnosti nebo tajemství, které je obtížné vysvětlit nebo pochopit.

nevědomost

Nevědomost je stav, ve kterém člověk nemá potřebné informace, znalosti nebo dovednosti.

nevzdělanost

Nevzdělanost je stav, kdy člověk nemá dostatek vědomostí a dovedností, které by byly potřeba pro úspěšnou integraci do společnosti.

zaostalost

Zaostalost je zpoždění v rozvoji, které způsobuje, že dítě nepostupuje tak rychle jako jeho vrstevníci.

neosvícenost

Neosvícenost je stav, kdy je osoba nebo skupina lidí ignorující obecně uznávané pravdy, principy, myšlenky nebo vědomosti.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.

špatnost

Špatnost je stav, kdy se něco děje nebo je něco jinak, než je obvykle považováno za dobré, správné nebo přijatelné.

nedobrota

Nedobrota je jednoduše řečeno ohavná, nečestná nebo nečestná činnost, která bývá často označena jako bezohledná nebo bezcitná.

nešvar

Nešvar je zločin nebo protiprávní jednání, které je považováno za závažné porušení zákona nebo dobrých mravů.

dobro

Dobro je kvalita, která vyjadřuje láskyplnost, soucit, úctu a přijetí. Je to jedna z hlavních vlastností, které by měl mít každý.

neštěstí

Neštěstí je běžné pojmenování pro nějakou tragickou událost nebo nezdaru, který může být způsoben přírodními pohromami, nehodami nebo jinými nepříznivými okolnostmi.

pohroma

Pohroma je obrovská nešťastná událost, která způsobuje velkou škodu nebo ztrátu.

nepřívětivost

Nepřívětivost je chování nebo postoj, který je odmítavý, nepřátelský a nevřelý.

nelaskavost

Nelaskavost je chování nebo vyjádření, které je neuctivé nebo neúctivé vůči druhým lidem.

Podobná synonyma

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

oslepující (světlo)

Oslepující světlo je silné světlo, které způsobuje, že lidé nebo zvířata na krátkou dobu ztratí zrak.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.

přenos (síly)

Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

dopadat <kam> (světlo)

Odrážet se (od něčeho): odrážet se od něčeho jako světlo nebo paprsky.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.