Facebook

Linout se (světlo) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu linout se (světlo).

Význam: Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

proudit

Proudit je pohyb tekutin, kapalin, plynů, částic nebo energie proudícími směrem.

plavat (loďka)

Plavba lodí, pohyb lodí po vodní ploše pomocí veslařských hole nebo motoru.

plout

Plout je pohyb lodí po vodě, dopředu nebo do stran, přičemž se využívají plachty, pádla nebo motor.

vznášet se (mráčky)

Vznášet se znamená letět, pohybovat se ve vzduchu, zvláště přirozeným způsobem jako ptáci nebo mráčky.

nést se

Vyjadřovat se, jednat nebo jít jiným směrem; být nápadným, energickým nebo odvážným.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

být důsledkem

Být důsledkem znamená následovat něco jiného, co bylo dříve.

vysvítat

Vysvítat znamená zářit, ozářit a prozářit, tedy doslova zazářit.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně mizet, odcházet kamsi.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat, během či procházet z jednoho místa na druhé.

uplývat

Uplyvat je vyjadřovat časový údaj o postupném ubývání času nebo odeznívání čehokoli jiného.

šířit se

Rozšířit se, rozšiřovat se, šířit se; vyvíjet se, projevovat se, rozdělovat se.

Podobná synonyma

upouštět (od čeho)

Odcházet, opouštět, vzdávat se; přestat s něčím/někým spojeným, zanevřít na to.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

téci

Téci znamená plynout, proudit, unikat, stékat nebo přetékat.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

varovat se <čeho>

Varovat se čeho: vyvarovat se situace nebo chování, které by mohlo přinést nežádoucí důsledky.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

míjet

Míjet znamená projíždět kolem něčeho nebo někoho, aniž by se přímo dotklo.

vrážet <do čeho>

Vrážet do něčeho znamená zabodávat, zasouvat silou.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí daného dění, aktivně se do něj zapojovat a podílet se na něm.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

zanechat <čeho>

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

distancovat se <od čeho>

Odstoupit a zůstat ve fyzické nebo emocionální vzdálenosti od čeho.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená zapíchnout do něčeho (např. kopí do země).

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.