Facebook

Zasáhnout (neštěstí) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zasáhnout (neštěstí).

Význam: Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

potkat

Potkat znamená setkat se náhodou s někým nebo s něčím.

stihnout

Stihnout znamená dosáhnout nebo dokončit něco v daném čase.

potrefit

Potrefit znamená zasáhnout něco trefně, mít šťastnou shodu okolností, náhodu nebo trefit se.

pochopit

Pochopit znamená porozumět smyslu, významu, souvislostem a stavu něčeho.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit to, čemu nebo komu se věnujeme, bez nutnosti hlubšího vysvětlení.

postřehnout

Postřehnout znamená pozorovat něco a uvědomit si to, včetně detailů a nuance.

vystihnout

Vystihnout je pojem označující schopnost dokonale pochopit, vyjádřit nebo vyjádřit myšlenku či předmět.

vyjádřit

Vyjádřit je vyjádřit svůj názor, postoj, myšlenky nebo emoce slovy nebo jinou formou vyjádření.

vyslovit

Vyslovit je vyjádřit nahlas, mluvit, říci.

vylíčit

Vylíčit znamená popsat něco nebo někoho popisně a podrobně.

přistihnout

Přistihnout: spatřit, objevit při činnosti, která není správná nebo nesprávná.

dopadnout

Dopadnout znamená přijít na konec, vyřešit, dojít k výsledku nebo důsledku.

překvapit

Překvapit znamená překonat očekávání a šokovat něčím neočekávaným.

Podobná synonyma

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.

dospívat <k čemu>

Dospívat znamená dosahovat zralosti, vyvíjet se, získávat zkušenosti a zrát.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

odhodlávat se <k čemu>

Odhodlávat se znamená mít odvahu a víru a přijmout rozhodnutí konat něco.

přistihnout (zloděje)

Uchytit, zadržet či objevit pachatele vystavujícího se nezákonnému jednání.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

uniknout <čemu>

Ujít čemukoliv, čeho se snažíme uniknout, abychom se vyhnuli problémům nebo nebezpečí.

přiřazovat <čemu> (číselnou hodnotu)

Přiřazování je proces, ve kterém se číselná hodnota přiřazuje k něčemu.

vyslovit <co>

Vyslovit: ohlásit nahlas; vyjádřit nahlas myšlenky nebo názory.

zpronevěřit se <čemu>

Přestat dodržovat či se odmítnout zavázat k něčemu, co bylo dříve slíbeno, či přijato.

potkat se <s kým>

Setkat se s někým, aby si vyměnili myšlenky a zkušenosti, nebo aby se tyto osoby potkaly z jiných důvodů.

pochopit <co>

Pochopit: vyvodit logické závěry a odhalit skrytý význam, získat porozumění.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená se k něčemu připojit, do něčeho se zapojit či se něčemu přidat.

porozumět si

Porozumět si znamená vzájemně a jasně pochopit, co druhá osoba říká nebo myslí.

vzhledem k čemu

Vzhledem k: vymezování konkrétní souvislosti mezi dvěma jevy nebo skupinou jevů.

vyslovit <co> (veřejně)

Vyjádřit nahlas, veřejně zvukem či slovy svůj názor, myšlenku nebo přání.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

vyslovovat se <k čemu>

Vyjádřit se k něčemu vyslovováním názoru, názoru či návrhu.

vystihnout podstatu

Uchopit podstatu, zachytit její nejdůležitější rysy, látku zjednodušit na minimum.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

chystat se <k čemu>

Připravovat se; přiřazovat úkoly, získávat informace a shromažďovat potřebné věci k dosažení požadovaného cíle.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

vystihnout <co>

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit jasně a přesně myšlenky, názory nebo podstatu.