Facebook

Zasáhnout (neštěstí) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zasáhnout (neštěstí).

Význam: Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

potkat

Potkat znamená setkat se náhodou s někým nebo s něčím.

stihnout

Stihnout znamená dosáhnout nebo dokončit něco v daném čase.

potrefit

Potrefit znamená zasáhnout něco trefně, mít šťastnou shodu okolností, náhodu nebo trefit se.

pochopit

Pochopit znamená porozumět smyslu, významu, souvislostem a stavu něčeho.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit to, čemu nebo komu se věnujeme, bez nutnosti hlubšího vysvětlení.

postřehnout

Postřehnout znamená pozorovat něco a uvědomit si to, včetně detailů a nuance.

vystihnout

Vystihnout je pojem označující schopnost dokonale pochopit, vyjádřit nebo vyjádřit myšlenku či předmět.

vyjádřit

Vyjádřit je vyjádřit svůj názor, postoj, myšlenky nebo emoce slovy nebo jinou formou vyjádření.

vyslovit

Vyslovit je vyjádřit nahlas, mluvit, říci.

vylíčit

Vylíčit znamená popsat něco nebo někoho popisně a podrobně.

přistihnout

Přistihnout: spatřit, objevit při činnosti, která není správná nebo nesprávná.

dopadnout

Dopadnout znamená přijít na konec, vyřešit, dojít k výsledku nebo důsledku.

překvapit

Překvapit znamená překonat očekávání a šokovat něčím neočekávaným.

Podobná synonyma

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

chystat se <k čemu>

Chystat se znamená připravovat se na něco, co se má stát.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

přivést <k čemu>

Přivést = dovevést něco/někoho na určité místo, aby zde mohlo být použito/využito.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

přistihnout (zloděje)

Zachytit pachatele při činu, nebo jeho činnosti.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

vyslovit se

Vyslovit se znamená vyjádřit názor, postoj nebo přání nahlas.

překvapit (nepříjemně)

Překvapit nepříjemně: způsobit nepříjemné překvapení, šok, rozčarování.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená unikat, obcházet, vyvarovat se.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

svolit <k čemu>

Svolit: přijmout nebo schválit něco, co je navrženo; souhlasit s něčím, co je požadováno.

stihnout <koho> (trest)

Stihnout znamená dosáhnout, že daný člověk (nebo věc) je včas dokončen nebo doručen. Může to také znamenat, že daná osoba byla odsouzena k trestu.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

potkat se <s kým>

Setkat se s někým, aby si vyměnili myšlenky a zkušenosti, nebo aby se tyto osoby potkaly z jiných důvodů.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit energii a čas na něco, zaměřit se na to a věnovat se tomu.

vyslovit <co>

Vyslovit: dát nahlas nějaké slovo nebo větu.

se zřetelem <k čemu>

Význam slova závisí na kontextu, ve kterém je použito. Obecně je to však uskutečňování činností nebo vytváření stavů s cílem dosáhnout určitého cíle.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.