Facebook

Zachránit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zachránit se.

Význam: Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

uniknout <čemu>

Ujít nebo se zbavit čeho, co je obtížné nebo nemožné zvládnout.

uhájit se <před kým>

Uhájit se před někým/čím znamená bránit se, obhájit se a ubránit se před útokem/nebezpečím.

spasit se

Zachránit se, zbavit se nebezpečí, získat vysvobození nebo úlevu od utrpení.

Podobná synonyma

chystat se <k čemu>

Připravovat se; přiřazovat úkoly, získávat informace a shromažďovat potřebné věci k dosažení požadovaného cíle.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.

před časem

Před časem znamená "minulost, dříve, před nějakou dobou".

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená chápat, pochopit, vnímat danou věc nebo situaci.

uhájit

Bránit, obhájit, zastávat; držet se něčeho, bránit se, odolávat.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

bránit <čemu>

Bránit je chránit před útokem nebo překážkou, ochránit před poškozením nebo ztrátou.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

věnovat <čemu> (pozornost)

Věnovat pozornost: poskytnout (čemu) pozornost, věnující čas a úsilí danému cíli.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

přiřazovat <čemu> (číselnou hodnotu)

Přiřazování je proces, ve kterém se číselná hodnota přiřazuje k něčemu.

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

jít <před kým>

Jít před někým znamená být v čele, být příkladem a držet krok.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

vězení

Vězení je místo, kde se uvěznění odsouzení nacházejí v odříznutí od společnosti a jsou tu trestáni za své přestupky.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.