Facebook

Zachránit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zachránit se.

Význam: Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

uniknout <čemu>

Ujít nebo se zbavit čeho, co je obtížné nebo nemožné zvládnout.

uhájit se <před kým>

Uhájit se před někým/čím znamená bránit se, obhájit se a ubránit se před útokem/nebezpečím.

spasit se

Zachránit se, zbavit se nebezpečí, získat vysvobození nebo úlevu od utrpení.

Podobná synonyma

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

vězení

Vězení je státní instituce, kde se vězni odsouzení za trestné činy vykonávají tresty.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená udělat výraz obličeje, který říká, že člověk je překvapen nebo že je to pro něj nečekané.

uhájit se

Uhájit se znamená bránit se, ubránit se nebo obhájit se před něčím nebo někým.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout autoritu nebo se nechat ovlivnit něčím.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést někoho nebo něco na určené místo.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

utajit <co před kým>

Skrýt, tajit, ukrýt před někým informace či skutečnost.

vonět (k čemu)

Vonět znamená emitovat příjemnou vůni.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

znát se <k čemu>

Být obeznámeni s něčím/někým; mít osobní zkušenost s člověkem/věcí.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

uhájit

Bránit něco nebo někoho před útokem nebo zničením; obhájit, obranit.

přičlenit <co k čemu>

Přičlenit znamená připojit k něčemu nebo k někomu. Je to proces přidání čehokoli k něčemu jinému, aby se vytvořila jednotka.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobit se, vyvíjet úsilí nebo strategii pro dosažení kompatibility s něčím.

připojit <co k čemu>

Připojit se rozumí spojení dvou věcí dohromady.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

utéci <kam>

Utéci znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a běžet do jiného místa, abyste unikli nebo uprchli.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

alkohol před usnutím

Alkohol je látka, která se často konzumuje pro její psychoaktivní efekt, ale může také poškodit zdraví a vyvolat uspávací účinek.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.