Facebook

Drbat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu drbat <koho>.

Význam: Drbat se rozumí třením nebo tlumením kůže člověka nebo zvířete, obvykle s náznakem nepříjemnosti.

očerňovat

Očerňovat znamená vyvolávat pochybnosti o něčí čestnosti, činí nebo charakteru.

ostouzet

Ostouzet znamená odmítnout nebo vyjádřit odpor k něčemu.

osočovat

Osočovat znamená obviňovat druhé osoby z něčeho špatného nebo nepřípustného bez dostatečných důkazů.

insinuovat

Insinuovat znamená naznačit nebo nazřít něco záměrně nebo nedobrovolně.

utrhat <komu>

Utrhat znamená odebrat něčemu nebo někomu něco, co mu patří, vyvlastnit, odebrat.

klepat

Klepat je akce rytmicky bít o povrch, například dlaní, aby se vytvořila ozvěna nebo rytmus.

klevetit

Klevetit je šíření nepravdivých a záměrně kompromitujících informací o druhé osobě.

Podobná synonyma

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

nařídit <co komu>

Přikázat (někomu), aby něco udělal; předat (někomu) rozkaz, aby něco provedl.

ukládat <komu> (úkoly)

Ukládat úkoly znamená přidělovat jim úkoly nebo je přiřazovat a připomínat jejich splnění.

vinout se <ke komu>

Vinout se ke komu znamená dělat něco, co je pro druhou osobu příjemné nebo užitečné.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

blahopřát <co komu>

Blahopřát: vyjádřit druhému osobě přání štěstí, úspěchu a radosti.

klepat se

Klepat se znamená být nervózním a podrážděným, často i sebepoškozujícím se chováním.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

odvděčit se <komu>

Udělat něco pro druhého člověka, který vám něco daroval nebo pomohl, jako formu poděkování a vyjádření vděčnosti.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

opatřovat <co komu>

Opatřovat znamená poskytovat co komu potřebuje nebo vyžaduje; dávat něco, co je nezbytné nebo prospěšné.

zběhnout <ke komu>

Ujít rychle, bez ohlášení, běžet pryč z místa, nebo od někoho.

sehrát <komu> (scénu)

Hrát někomu scénu, předvést jeho roli nebo představení.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat něčí chování nebo činy, vyčítat jim a zdůrazňovat nedostatky.

pojmout zášť <ke komu>

Pojmout zášť ke komu znamená projevit nenávist nebo odpor k dané osobě.

zavřít <komu> hubu

Umlčet kohokoliv, něco nebo někoho zastavit v jejich nebo jeho mluvení.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

ztížit <co komu>

Ztížit komu cokoli: způsobit obtíže, zpomalit nebo učinit náročnější.

vytmavit <co komu>

Umlčet nebo zeslabit někoho, aby nebyl schopen mluvit nebo se projevovat.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informace někomu.