Facebook

Být pamětníkem <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu být pamětníkem <čeho>.

Význam: Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

zapamatovávat si

Zapamatovávat si znamená vytvářet a uchovávat trvalé paměťové stopy, které umožňují znát informace po dlouhou dobu.

vzpomínat si

Vzpomínat si znamená vybavit si situaci, událost, osobu, místo nebo věc z minulosti.

připomínat si

Vzpomínat si; znovu vybavovat si předchozí zkušenosti nebo informace.

uchovávat v paměti

Uchovávat v paměti znamená zapamatovat si věci a informace a držet je v mysli.

zapomínat

Zapomínat znamená nedokázat si vzpomenout na něco, co bylo kdysi známé nebo zapamatováno.

být pamětliv <čeho>

Být pamětliv <čeho> znamená vzpomínat na to, učit se z minulosti a nesouhlasit s čímkoli, co přináší škody.

myslet <na co>

Myšlení na něco je proces intelektuálního úsudku nebo konstrukce, vycházející z předchozího znalostního základu.

mít v patrnosti

Mít v patrnosti: mít na mysli, znát nebo si uvědomovat.

mít na mysli

Mít na mysli znamená myslet nebo přemýšlet o čemkoli, co je důležité nebo zajímavé.

dbát <na co>

Dbát znamená pečlivě si všímat či dodržovat něčeho.

Podobná synonyma

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se čeho - fyzicky kontaktovat, případně se dotýkat částí těla; obecně, prožívat něčí přítomnost či zkušenost.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se, sledovat.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

odradit <koho od čeho>

Odradit: přimět někoho, aby se od něčeho odvrátil; přesvědčit někoho, aby se vyhnul něčemu.

pozbýt <čeho>

Ztratit; zbavit se čeho.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: dostat se dovnitř, začlenit se.

řezat <do čeho>

Řezat: Uříznout nebo rozříznout pomocí nůžky, nůže nebo jiného nástroje.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.