Facebook

Chránit se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu chránit se <čeho>.

Význam: Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

střežit se

Být pozorný, opatrný a obezřetný ve vztahu k něčemu, min. chování nebo jednání.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

Podobná synonyma

poddávat se <čemu>

Podrobit se čemu, přizpůsobit se, akceptovat.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená porozumět, pochopit, vnímat nebo interpretovat danou myšlenku nebo informaci.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

dodat <co k čemu>

Přinést, dodávat, přidat co je třeba; splnit požadavek.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

porozumět <čemu>

Porozumět <čemu> znamená objevit a chápat skrytý smysl a význam daného jevu.

střežit <co>

Strážit, hlídat, pečlivě kontrolovat nebo chránit něco nebo někoho.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

protestovat <proti čemu>

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená věnovat se činnosti plně a bez omezení.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.