Facebook

Vynahradit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vynahradit <co komu>.

Význam: Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

finance

Finanční disciplína se týká využití finančních prostředků, aby se dosáhlo osobních a organizačních cílů.

urovnat

Urovnat znamená uspořádat, vyřadit nepořádek, vytvořit systém a uspořádat všechny součásti do logické struktury.

srovnat

Porovnat dvě nebo více věcí a zjistit jejich shodu nebo rozdíly.

narovnat se

Narovnat se znamená přijmout pravidla, která vám byla dána, a začít se jimi řídit.

spor

Spor je diskuse nebo konfliktní jednání mezi dvěma nebo více stranami, které se snaží dosáhnout vlastního vítězství.

vyřídit (zavazadla)

Vyřídit znamená zorganizovat, zařídit, uspořádat nebo vyřešit něco. V kontextu cestování, vyřídit znamená zkontrolovat, odložit nebo přemístit zavazadla.

vyřídit

Vyřídit znamená splnit nebo doladit všechny potřebné úkoly, aby bylo zajištěno, že jsou všechny úkoly dokončeny.

upravit varem

Upravit varem znamená vařit jídlo pomocí tepelného zpracování, aby bylo dokonale uvařeno.

vyřídit (protivníka)

Vyřídit znamená porazit, zneškodnit nebo odstranit protivníka.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

srovnat <co s čím>

Srovnat znamená porovnat dvě (nebo více) věci, aby bylo možné zhodnotit jejich podobnosti a rozdíly.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

státní finance

Státní finance jsou obor, který se zabývá výdaji a příjmy státu a jeho hospodařením.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

vypořádat se <s kým>

Vypořádat se s něčím/někým znamená poradit si s něčím/někým, vyřešit konflikt, projevit odvahu a vnitřní sílu.

napřímit se

Napřímit se znamená dát své tělo do přirozeného postoje. Je to druh fyzického a psychického napětí.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.