Facebook

Jednání - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu jednání.

Význam: Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

počínání

Počínání je obecné označení pro chování, akce nebo jednání.

konání

Konání je provedení nebo uskutečnění něčeho. Může to být akce nebo čin.

čin

Čin znamená jednání, akci nebo úkon, který má určité důsledky nebo účinky.

počin

Počin je čin, akce nebo činnost, která byla provedena s úmyslem dosáhnout něčeho.

vystupování

Vystupování znamená jakékoliv veřejné chování člověka, jeho jednání nebo postoje.

chování

Chování je způsob, jakým se lidé chovají, jak se vyjadřují a jak se zachovávají ve vztahu k ostatním.

zacházení

Zacházení je chování k někomu nebo něčemu, které je založeno na úctě, respektu a ohleduplnosti.

styk

Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

obcování

Obcování je výraz pro vzájemné vztahy a vzájemnou komunikaci mezi lidmi.

vyjednávání

Vyjednávání je proces, při kterém se obě strany snaží dosáhnout dohody, která oběma stranám přinese výhody.

projednávání

Projednávání: proces diskutování a vyhodnocování informací a případných řešení.

rokování

Rokování je jednání, ve kterém se účastníci snaží dosáhnout dohody nebo řešení.

dohadování

Domněnka, že něco může být pravdivé, aniž by se mělo jasné důkazy nebo informace.

dějství

Dějství je souhrn akcí, událostí a dialogů vyprávěných ve vyprávění.

akt

Akt je činnost, úkon nebo výkon, který má určitý význam, smysl nebo cíl.

Podobná synonyma

volno (z práce)

Volno je doba, ve které člověk nemusí pracovat a může si užít volného času.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

noční podnik

Noční podnik je veřejné místo otevřené v noci až do brzkých ranních hodin, kde se prodávají alkoholické nápoje a konají se různé akce.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

podnikání na licenci

Podnikání na licenci je druh podnikání, při kterém je firma oprávněna využívat práva k určitému produktu nebo službě, které jsou určeny majitelem licence.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

způsoby práce

Způsoby práce jsou metody a postupy, které se používají k dosažení požadovaných cílů a výsledků.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

vzájemné působení

Vzájemné působení je soubor interakcí mezi dvěma nebo více subjekty, které mohou vést k výsledkům jako jsou změny, vyjednávání nebo dokonce konflikty.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

konání (nezištné)

Nezištné konání je jednání, které je vykonáváno bez očekávání nějakého osobního prospěchu.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.