Facebook

Jednání - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu jednání.

Význam: Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

počínání

Počínání je obecné označení pro chování, akce nebo jednání.

konání

Konání je provedení nebo uskutečnění něčeho. Může to být akce nebo čin.

čin

Čin znamená jednání, akci nebo úkon, který má určité důsledky nebo účinky.

počin

Počin je čin, akce nebo činnost, která byla provedena s úmyslem dosáhnout něčeho.

vystupování

Vystupování znamená jakékoliv veřejné chování člověka, jeho jednání nebo postoje.

chování

Chování je způsob, jakým se lidé chovají, jak se vyjadřují a jak se zachovávají ve vztahu k ostatním.

zacházení

Zacházení je chování k někomu nebo něčemu, které je založeno na úctě, respektu a ohleduplnosti.

styk

Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

obcování

Obcování je výraz pro vzájemné vztahy a vzájemnou komunikaci mezi lidmi.

vyjednávání

Vyjednávání je proces, při kterém se obě strany snaží dosáhnout dohody, která oběma stranám přinese výhody.

projednávání

Projednávání: proces diskutování a vyhodnocování informací a případných řešení.

rokování

Rokování je jednání, ve kterém se účastníci snaží dosáhnout dohody nebo řešení.

dohadování

Domněnka, že něco může být pravdivé, aniž by se mělo jasné důkazy nebo informace.

dějství

Dějství je souhrn akcí, událostí a dialogů vyprávěných ve vyprávění.

akt

Akt je činnost, úkon nebo výkon, který má určitý význam, smysl nebo cíl.

Podobná synonyma

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

nekalá činnost

Nekalá činnost je jednání, které je nespravedlivé, neetické nebo nedovolené.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

nemístný (chování)

Nemístné chování je chování, které je nevhodné a nezdvořilé a neodpovídá situaci.

vzájemné působení

Vzájemné působení je soubor interakcí mezi dvěma nebo více subjekty, které mohou vést k výsledkům jako jsou změny, vyjednávání nebo dokonce konflikty.

řídit (podnik)

Řídit podnik znamená vést a spravovat jeho činnost, aby byly dosahovány stanovené cíle.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

výdělečná činnost

Výdělečná činnost je práce, která produkuje zisk nebo příjem.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

chodit do práce

Chodit do práce znamená docházet na určené místo v určitou dobu, aby člověk vykonával svou práci.

propustit (z práce)

Propustit znamená odvolat člověka z jeho funkce nebo z nějaké pozice.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

vyhodit (z práce)

Vyhodit znamená propustit z práce, definitivně se zbavit něčí služby.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

vystupování (okázalé)

Vystupování je okázalé chování, které má za cíl zvýšit sebevědomí a získat pozornost.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

dohadování se

Dohadování se je proces hledání kompromisu mezi dvěma stranami, kdy obě strany komunikují a vyjednávají tak, aby našly shodu.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.

unfair (chování)

Nespravedlivé chování, které nerespektuje obecné zásady spravedlnosti a férovosti.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.