Facebook

Podnikání - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu podnikání.

Význam: Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

obchod

Obchod je činnost, při které se prodávají a nakupují zboží a služby.

business

Business je obecný pojem pro podnikání, které zahrnuje všechny činnosti potřebné k dosažení zisku.

byznys

Byznys je obchodní činnost, která zahrnuje obchodování s produkty a službami pro zisk.

Podobná synonyma

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

začínat podnik

Začínat podnik znamená začít obchodní činnost, která zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolu činnosti.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

činnost stran

Činnost stran je proces, při kterém skupiny lidí nebo organizace sdílejí stejné cíle a spolupracují na jejich dosažení.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

těžká práce

Těžká práce je namáhavý úkol, který vyžaduje vysokou úroveň soustředění, vytrvalosti a odhodlanosti.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

vzájemné působení

Vzájemné působení je soubor interakcí mezi dvěma nebo více subjekty, které mohou vést k výsledkům jako jsou změny, vyjednávání nebo dokonce konflikty.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

řídit (podnik)

Řídit podnik znamená vést a spravovat jeho činnost, aby byly dosahovány stanovené cíle.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

práce (těžká)

Práce je úkol nebo činnost, kterou je nutné vykonat, a bývá často fyzicky náročná.

zaběhaná činnost

Zaběhaná činnost je odlišný výraz pro opakující se rutinní činnost, která se provádí pravidelně.

vytrhovat (z práce)

Odstraňovat nebo vyřazovat části ze zdroje informací nebo textu.

zlepšit (obchod)

Zlepšení obchodu znamená přijmout kroky k zvýšení jeho výkonu a efektivity, aby byly splněny finanční cíle, zákaznická spokojenost a tržní podíl.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

důkladný (práce)

Důkladný: pečlivý, detailní, přísný, s pozorností provedený.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

činnost vlád n. států

Činnost vlád n. států je souhrnem politik, které stát používá k řízení společnosti a uskutečňování veřejného zájmu.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

vzmáhat se (obchod)

Vzmáhat se znamená přijímat opatření pro získání nebo udržení konkurenční výhody v obchodním prostředí.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

propustit (z práce)

Propustit znamená odvolat člověka z jeho funkce nebo z nějaké pozice.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.