Facebook

Podnikání - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu podnikání.

Význam: Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

obchod

Obchod je činnost, při které se prodávají a nakupují zboží a služby.

business

Business je obecný pojem pro podnikání, které zahrnuje všechny činnosti potřebné k dosažení zisku.

byznys

Byznys je obchodní činnost, která zahrnuje obchodování s produkty a službami pro zisk.

Podobná synonyma

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

způsoby práce

Způsoby práce jsou metody a postupy, které se používají k dosažení požadovaných cílů a výsledků.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

pustit se (do práce)

Začít se zabývat/pracovat nad něčím, často s vášní, energií a odhodláním.

činnost vlád n. států

Činnost vlád n. států je souhrnem politik, které stát používá k řízení společnosti a uskutečňování veřejného zájmu.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

zábavní podnik

Zábavní podnik je místo, kam můžeš přijít pro zábavu, např. do kina, bowlingu, lasergame nebo jiného podobného místa.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

zbavit se (práce)

Zbavit se znamená odstranit nebo zrušit něco, co je brzdou, překážkou nebo obtěžováním.

obchod (s použitým zbožím)

Obchod je činnost, kdy se prodává a kupuje nové či použité zboží.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

zlepšit (obchod)

Zlepšení obchodu znamená přijmout kroky k zvýšení jeho výkonu a efektivity, aby byly splněny finanční cíle, zákaznická spokojenost a tržní podíl.

vzájemné působení

Vzájemné působení je soubor interakcí mezi dvěma nebo více subjekty, které mohou vést k výsledkům jako jsou změny, vyjednávání nebo dokonce konflikty.

vzmáhat se (obchod)

Vzmáhat se znamená přijímat opatření pro získání nebo udržení konkurenční výhody v obchodním prostředí.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

propustit z práce <koho>

Propustit z práce - ukončit pracovní poměr s někým, obvykle z důvodu nezpůsobilosti nebo nevyhovujícího chování.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.