Facebook

činnost - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu činnost.

Význam: Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

konání

Konání je synonymum pro chování; jedná se o činy, akce nebo jednání, které člověk provádí.

funkce

Funkce je matematický vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, který určuje vzájemné spojení mezi nimi.

aktivita

Aktivita je činnost, kterou člověk nebo skupina podniká, aby dosáhla svých cílů.

akce

Akce je čin nebo činnost, která má nějaký účel; může se jednat o jednorázovou, pravidelnou nebo trvalou činnost.

chod

Chod je činnost během které se pohybujeme z jednoho místa na druhé. Je to fyzický pohyb našich nohou.

provoz

Provoz je obecně používaný pojem pro pohyb a používání dopravních prostředků, staveb a jiných systémů.

fungování

Fungování je proces, kterým se věci, systémy a organizace uspokojivě provádějí a fungují.

Podobná synonyma

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.

konání (nezištné)

Nezištné konání je jednání, které je vykonáváno bez očekávání nějakého osobního prospěchu.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

podnikání na licenci

Podnikání na licenci je druh podnikání, při kterém je firma oprávněna využívat práva k určitému produktu nebo službě, které jsou určeny majitelem licence.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

prospívat (podnik)

Prospívat podniku znamená dosahovat významných výsledků, které přispívají ke zvýšení jeho obchodního úspěchu.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

zastavovat (provoz)

Zastavovat provoz znamená přerušit nebo omezit jízdu aut po určitém úseku silnice.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

úkolová práce

Úkolová práce je druh práce, která požaduje plnění konkrétních úkolů a cílů.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

pustit se (do práce)

Začít se zabývat/pracovat nad něčím, často s vášní, energií a odhodláním.

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

funkce (poslanecká)

Funkce poslanec je úřad, který zastupuje voliče v parlamentu. Poslanci vykonávají funkci zákonodárce, vytvářejí zákony, schvalují rozpočty a činí rozhodnutí o politických názorech.

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.