Facebook

činnost - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu činnost.

Význam: Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

konání

Konání je synonymum pro chování; jedná se o činy, akce nebo jednání, které člověk provádí.

funkce

Funkce je matematický vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, který určuje vzájemné spojení mezi nimi.

aktivita

Aktivita je činnost, kterou člověk nebo skupina podniká, aby dosáhla svých cílů.

akce

Akce je čin nebo činnost, která má nějaký účel; může se jednat o jednorázovou, pravidelnou nebo trvalou činnost.

chod

Chod je činnost během které se pohybujeme z jednoho místa na druhé. Je to fyzický pohyb našich nohou.

provoz

Provoz je obecně používaný pojem pro pohyb a používání dopravních prostředků, staveb a jiných systémů.

fungování

Fungování je proces, kterým se věci, systémy a organizace uspokojivě provádějí a fungují.

Podobná synonyma

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

chod (stroje)

Chod stroje je pohyb nebo tok částí stroje, které se používají k provádění určitého úkolu.

provoz (hustý)

Provoz je obecné označení pro intenzivní a neustálou činnost, která bývá často spojena s velkým množstvím lidí, vozidel nebo informací.

těžká práce

Těžká práce je namáhavý úkol, který vyžaduje vysokou úroveň soustředění, vytrvalosti a odhodlanosti.

prospívat (podnik)

Prospívat podniku znamená dosahovat významných výsledků, které přispívají ke zvýšení jeho obchodního úspěchu.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

matematická funkce sign

Matematická funkce sign je unární funkce, která přiřazuje každému číslu jeho znaménko (+ nebo -) nebo 0.

zábavní podnik

Zábavní podnik je místo, kam můžeš přijít pro zábavu, např. do kina, bowlingu, lasergame nebo jiného podobného místa.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

sesadit (z funkce)

Sesadit znamená odstranit někoho z jeho funkce, často se používá pro odvolání politických vůdců.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

úkolová práce

Úkolová práce je druh práce, která požaduje plnění konkrétních úkolů a cílů.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

konat se (akce)

Konat se znamená provádět, provozovat, uskutečňovat, realizovat nebo dělat.

zbavit se (práce)

Zbavit se znamená odstranit nebo zrušit něco, co je brzdou, překážkou nebo obtěžováním.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

vzdání se (funkce)

Vzdání se je akce, kdy člověk odmítá mít či užívat něco nebo nějakou pozici, často s přijetím osobních důsledků.

ustanovit (do funkce)

Ustanovit znamená jmenovat nebo do funkce jmenovat někoho, aby vykonával nějakou činnost.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.