Facebook

Působení - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu působení.

Význam: Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

Podobná synonyma

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

zaběhaná činnost

Zaběhaná činnost je odlišný výraz pro opakující se rutinní činnost, která se provádí pravidelně.

podnikání na licenci

Podnikání na licenci je druh podnikání, při kterém je firma oprávněna využívat práva k určitému produktu nebo službě, které jsou určeny majitelem licence.

důkladný (práce)

Důkladný: pečlivý, detailní, přísný, s pozorností provedený.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

propustit (z práce)

Propustit znamená odvolat člověka z jeho funkce nebo z nějaké pozice.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

těžká práce

Těžká práce je namáhavý úkol, který vyžaduje vysokou úroveň soustředění, vytrvalosti a odhodlanosti.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

zdrženlivost (v jednání)

Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

vytrhovat (z práce)

Odstraňovat nebo vyřazovat části ze zdroje informací nebo textu.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

způsoby práce

Způsoby práce jsou metody a postupy, které se používají k dosažení požadovaných cílů a výsledků.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

propustit z práce <koho>

Propustit z práce - ukončit pracovní poměr s někým, obvykle z důvodu nezpůsobilosti nebo nevyhovujícího chování.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

zachraňovat (podnik)

Zachraňovat podnik znamená přijmout opatření, aby byla obnovena jeho finanční stabilit a provoz.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.