Facebook

Působení - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu působení.

Význam: Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

Podobná synonyma

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s obecně uznávanými standardy a může být potenciálně škodlivý.

chodit do práce

Chodit do práce znamená docházet na určené místo v určitou dobu, aby člověk vykonával svou práci.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

zbavit se (práce)

Zbavit se znamená odstranit nebo zrušit něco, co je brzdou, překážkou nebo obtěžováním.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

zábavní podnik

Zábavní podnik je místo, kam můžeš přijít pro zábavu, např. do kina, bowlingu, lasergame nebo jiného podobného místa.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

prospívat (podnik)

Prospívat podniku znamená dosahovat významných výsledků, které přispívají ke zvýšení jeho obchodního úspěchu.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

noční podnik

Noční podnik je veřejné místo otevřené v noci až do brzkých ranních hodin, kde se prodávají alkoholické nápoje a konají se různé akce.

volno (z práce)

Volno je doba, ve které člověk nemusí pracovat a může si užít volného času.