Facebook

Práce - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu práce.

Význam: Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

úsilí

Úsilí je úměrná námaha vynakládaná k dosažení něčeho cíle.

námaha

Námaha je úsilí, vynaložené vynaložené na úkol, úkol nebo aktivitu, která vyžaduje fyzickou nebo psychickou sílu.

zaměstnání

Zaměstnání je pravidelné pracovní místo, které obvykle poskytuje pravidelný příjem a benefity.

chod (stroje)

Chod stroje je pohyb nebo tok částí stroje, které se používají k provádění určitého úkolu.

fungování

Fungování je proces, kterým se systematicky řídí provoz a chod určitého systému.

dílo

Dílo je splet jedinečných myšlenek, nápadů a činností vytvořených konkrétní osobou nebo skupinou.

výtvor

Výtvor je výsledek činnosti člověka, který se projevuje v uměleckých dílech, stavbách, objevu či vynálezu nebo jakémkoliv jiném produktu.

výrobek

Výrobek je výsledek výrobního procesu, který je připraven k prodeji nebo použití.

úkon

Úkon je činnost, kterou provádíme, abychom dosáhli určitého cíle nebo výsledku.

výkon

Výkon je měřitelný účinek nebo výsledek činnosti, výkonnosti nebo funkce.

Podobná synonyma

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

zachraňovat (podnik)

Zachraňovat podnik znamená přijmout opatření, aby byla obnovena jeho finanční stabilit a provoz.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

zvýšené úsilí

Zvýšené úsilí je vyjádření vyššího úsilia při činnosti, aby se dosáhlo cíle.

běh (stroje)

Běh stroje je pohyb, který stroj vykonává, aby splnil účel, pro který byl vyroben.

nový výrobek

Nový výrobek je produkt, který ještě nebyl na trhu, nebo který se do trhu nedávno začal dodávat.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

chod

Chod je pohyb, kterým se člověk či zvíře pohybuje ve verbálním nebo fyzickém směru.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

noční podnik

Noční podnik je veřejné místo otevřené v noci až do brzkých ranních hodin, kde se prodávají alkoholické nápoje a konají se různé akce.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

výrobek (tovární)

Výrobek je výsledek činnosti výrobního procesu, který je vyroben v továrně pro komerční účely.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který nevyhovuje technickým, bezpečnostním nebo jiným požadavkům kladeným na jeho kvalitu.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

literární dílo

Literární dílo je umělecky zpracovaný text, který má myšlenku, vypráví příběh či sděluje názory.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

důlní dílo

Důlní dílo je technická stavba veřejného nebo soukromého charakteru sloužící k těžbě a zpracování surovin.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

výkon (početní)

Výkon početní je množství práce, které je vykonáno ve stanoveném čase, obvykle měřené v počtu jednotek, které jsou vyrobeny.