Facebook

Práce - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu práce.

Význam: Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

podnik

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

úsilí

Úsilí je úměrná námaha vynakládaná k dosažení něčeho cíle.

námaha

Námaha je úsilí, vynaložené vynaložené na úkol, úkol nebo aktivitu, která vyžaduje fyzickou nebo psychickou sílu.

zaměstnání

Zaměstnání je pravidelné pracovní místo, které obvykle poskytuje pravidelný příjem a benefity.

chod (stroje)

Chod stroje je pohyb nebo tok částí stroje, které se používají k provádění určitého úkolu.

fungování

Fungování je proces, kterým se systematicky řídí provoz a chod určitého systému.

dílo

Dílo je splet jedinečných myšlenek, nápadů a činností vytvořených konkrétní osobou nebo skupinou.

výtvor

Výtvor je výsledek činnosti člověka, který se projevuje v uměleckých dílech, stavbách, objevu či vynálezu nebo jakémkoliv jiném produktu.

výrobek

Výrobek je výsledek výrobního procesu, který je připraven k prodeji nebo použití.

úkon

Úkon je činnost, kterou provádíme, abychom dosáhli určitého cíle nebo výsledku.

výkon

Výkon je měřitelný účinek nebo výsledek činnosti, výkonnosti nebo funkce.

Podobná synonyma

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

chod

Chod je činnost, kterou děláme, když se pohybujeme po místě. Je to proces pohybu a přesunu z jednoho místa na druhé.

sestavovat (dílo)

Sestavovat znamená spojovat jednotlivé části dohromady, aby bylo možné vytvořit celek.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

podat výkon

Vykonat činnost s maximálním úsilím a důsledností, aby se dosáhlo očekávaných výsledků.

nejlepší výkon

Nejlepší výkon je maximální účinnost, kterou může člověk či systém dosáhnout. Je to nejvyšší úroveň výkonu dosahovaného po dlouhodobou snahou a úsilím.

dovršení (úsilí)

Dokončení úsilí, plnění cílů nebo zamýšlených činností; úspěšné ukončení činností.

měnit zaměstnání

Přechod na jinou práci nebo změna zaměstnání.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

klasické dílo

Klasické dílo je dílo uznávané jako významné umělecké dílo nebo jako vlivný vědecký nebo literární text.

vadný výrobek

Vadný výrobek je produkt, který neodpovídá požadovaným standardům kvality nebo očekávání zákazníka.

literární dílo

Literární dílo je umělecky zpracovaný text, který má myšlenku, vypráví příběh či sděluje názory.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

podnikání na licenci

Podnikání na licenci je druh podnikání, při kterém je firma oprávněna využívat práva k určitému produktu nebo službě, které jsou určeny majitelem licence.

zavádějící nový výrobek

Vstup nového produktu na trh, zahrnující všechny kroky a postupy potřebné k jeho úspěšnému nasazení.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je výtvor člověka, který vyjadřuje kreativní myšlenky, nápady a názory.

noční podnik

Noční podnik je veřejné místo otevřené v noci až do brzkých ranních hodin, kde se prodávají alkoholické nápoje a konají se různé akce.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

využití (stroje)

Využití strojů je proces, při kterém se stroje používají k dosažení určitého cíle.