Facebook

Styk - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu styk.

Význam: Styk je vzájemné setkání nebo spojení mezi dvěma nebo více lidmi, věcmi nebo entitami.

počínání

Počínání je obecné označení pro chování, akce nebo jednání.

konání

Konání je provedení nebo uskutečnění něčeho. Může to být akce nebo čin.

čin

Čin znamená jednání, akci nebo úkon, který má určité důsledky nebo účinky.

počin

Počin je čin, akce nebo činnost, která byla provedena s úmyslem dosáhnout něčeho.

vystupování

Vystupování znamená jakékoliv veřejné chování člověka, jeho jednání nebo postoje.

chování

Chování je způsob, jakým se lidé chovají, jak se vyjadřují a jak se zachovávají ve vztahu k ostatním.

postup

Postup je proces, který se skládá z kroků a který má vést k cíli.

zacházení

Zacházení je chování k někomu nebo něčemu, které je založeno na úctě, respektu a ohleduplnosti.

obcování

Obcování je výraz pro vzájemné vztahy a vzájemnou komunikaci mezi lidmi.

vyjednávání

Vyjednávání je proces, při kterém se obě strany snaží dosáhnout dohody, která oběma stranám přinese výhody.

projednávání

Projednávání: proces diskutování a vyhodnocování informací a případných řešení.

rokování

Rokování je jednání, ve kterém se účastníci snaží dosáhnout dohody nebo řešení.

dohadování

Domněnka, že něco může být pravdivé, aniž by se mělo jasné důkazy nebo informace.

dějství

Dějství je souhrn akcí, událostí a dialogů vyprávěných ve vyprávění.

akt

Akt je činnost, úkon nebo výkon, který má určitý význam, smysl nebo cíl.

dotyk

Dotyk je smyslová stimulace, která vzniká kontaktem těla s jiným tělem nebo předmětem. Může být fyzický nebo emocionální a může přinášet pocit pohody a blízkosti.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená propojení nebo spojení.

známosti

Známost je vztah mezi dvěma lidmi založený na důvěře a porozumění.

konexe

Konexe je spojení mezi dvěma nebo více systémy, službami nebo uzlů v síti.

kontakty

Kontakty jsou informace osob nebo organizací, se kterými se dá spojit, jako jsou jejich jména, adresy nebo telefonní čísla.

soulož

Soulož je pohlavní styk mezi dvěma lidmi, obvykle partnery.

kopulace

Kopulace je proces pohlavního spojení, v němž dochází k fyzickému propojení dvou pohlavních orgánů a spermie se uvolňují do těla partnera.

Podobná synonyma

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

jemnost (chování)

Jemnost je chování založené na ohleduplnosti, citlivosti a soucítění s druhými.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

společenské chování

Společenské chování je soubor sociálních norem, které určují, jak se lidé mají chovat v mezilidských vztazích.

dobré chování

Dobré chování je společensky akceptovatelné správné jednání, které zahrnuje respekt, úctu a ohleduplnost k ostatním.

hrubost (v chování)

Hrubost je neomalené, nezdvořilé chování, které může být zraňující a nepříjemné.

dohadování se

Dohadování se je proces hledání kompromisu mezi dvěma stranami, kdy obě strany komunikují a vyjednávají tak, aby našly shodu.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

konání (nezištné)

Nezištné konání je jednání, které je vykonáváno bez očekávání nějakého osobního prospěchu.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

vystupování (okázalé)

Vystupování je okázalé chování, které má za cíl zvýšit sebevědomí a získat pozornost.

pravidla chování

Pravidla chování jsou pravidla, která stanovují, co je a co není přijatelné v určité společenské situaci.

dotyk (rukou)

Dotyk je fyzický kontakt mezi dvěma objekty, jako je například kontakt rukou. Může to být výraz lásky, pohody nebo dokonce terapeutický.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

unfair (chování)

Nespravedlivé chování, které nerespektuje obecné zásady spravedlnosti a férovosti.

pocítit (dotyk)

Cítit fyzický dotyk; cítit něčí ruku, dotýkat se, hladit se, objímat se.

nemístný (chování)

Nemístné chování je chování, které je nevhodné a nezdvořilé a neodpovídá situaci.

vytříbit (chování)

Vytříbit znamená vybrousit a zdokonalit chování, aby se dostalo na vyšší úroveň.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.