Facebook

Podnik - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu podnik.

Význam: Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

závod

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží dosáhnout nejlepšího výsledku.

firma

Firma je obchodní jednotka, která vyrábí nebo prodává produkty či poskytuje služby. Může být jednotlivcem nebo skupinou lidí.

bar

Bar je obecný název pro podnik, kde se prodává alkohol a občerstvení.

restaurace

Restaurace je obchodní zařízení, které se věnuje přípravě a prodávání jídel a nápojů.

vinárna

Vinárna je místo, kde se podávají nápoje, obvykle víno, a občerstvení.

čin

Čin je akce, kterou někdo provede, nebo něco, co se stane, aby se vytvořila situace. Může být dobré, špatné nebo neutrální.

počin

Počin je čin, který je vykonán s úmyslem nastolit něco nového nebo změnit stávající stav.

skutek

Skutek je čin, akce nebo jednání, které má nějaké následky nebo důsledky.

krok

Krok je pohyb, který člověk či zvíře udělá, když se přesune z jednoho místa na druhé. Může to být jak krátký pohyb, tak i dlouhá cesta.

akce

Akce je činnost nebo událost, která má nějaký výsledek.

výprava

Výprava je cesta nebo výlet, který je uskutečněn s účelem dobrodružství, poznání nebo úspěchu.

Podobná synonyma

cyklistický závod (bodovací)

Cyklistický závod je soutěž, ve které se sčítají body získané v jednotlivých etapách. Vítězem je ten s největším počtem bodů.

důkladný (práce)

Důkladný: pečlivý, detailní, přísný, s pozorností provedený.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

hrozný (skutek)

Hrozný skutek je ohavnost, zločin, nedostatečné chování nebo zhoršení situace, které je nesprávné a zasluhuje potrestání.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

skončit (firma)

Ukončit působení firmy, nebo ukončit činnosti nebo činnosti související s firmou.

taneční krok

Taneční krok je pohyb vytvářený tanečníky pro vytvoření tanečního čísla.

zbavit se (práce)

Zbavit se znamená odstranit nebo zrušit něco, co je brzdou, překážkou nebo obtěžováním.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.