Facebook

Podnik - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu podnik.

Význam: Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

závod

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží dosáhnout nejlepšího výsledku.

firma

Firma je obchodní jednotka, která vyrábí nebo prodává produkty či poskytuje služby. Může být jednotlivcem nebo skupinou lidí.

bar

Bar je obecný název pro podnik, kde se prodává alkohol a občerstvení.

restaurace

Restaurace je obchodní zařízení, které se věnuje přípravě a prodávání jídel a nápojů.

vinárna

Vinárna je místo, kde se podávají nápoje, obvykle víno, a občerstvení.

čin

Čin je akce, kterou někdo provede, nebo něco, co se stane, aby se vytvořila situace. Může být dobré, špatné nebo neutrální.

počin

Počin je čin, který je vykonán s úmyslem nastolit něco nového nebo změnit stávající stav.

skutek

Skutek je čin, akce nebo jednání, které má nějaké následky nebo důsledky.

krok

Krok je pohyb, který člověk či zvíře udělá, když se přesune z jednoho místa na druhé. Může to být jak krátký pohyb, tak i dlouhá cesta.

akce

Akce je činnost nebo událost, která má nějaký výsledek.

výprava

Výprava je cesta nebo výlet, který je uskutečněn s účelem dobrodružství, poznání nebo úspěchu.

Podobná synonyma

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

firma (konkurující)

Firma je organizace nebo společnost se záměrem vydělávat peníze. Provozuje obchodní aktivity a obecně usiluje o zisk.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

lehký (krok)

Lehký krok je snadný pohyb, který není obtížný ani namáhavý.

propustit (z práce)

Propustit znamená odvolat člověka z jeho funkce nebo z nějaké pozice.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

nucené práce (v Rusku)

Nucená práce v Rusku je práce, kterou je nutné provádět za podmínek, které jsou neúměrné její výši odměny nebo její zdravotnímu stavu.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

zvolňovat (krok)

Zvolňovat znamená snižovat sílu, rychlost nebo intenzitu pohybu nebo činnosti.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

nekalá činnost

Nekalá činnost je jednání, které je nespravedlivé, neetické nebo nedovolené.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

cyklistický závod (bodovací)

Cyklistický závod je soutěž, ve které se sčítají body získané v jednotlivých etapách. Vítězem je ten s největším počtem bodů.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.