Facebook

Podnik - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu podnik.

Význam: Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

postup

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

jednání

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

působení

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.

činnost

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

práce

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

podnikání

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

závod

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží dosáhnout nejlepšího výsledku.

firma

Firma je obchodní jednotka, která vyrábí nebo prodává produkty či poskytuje služby. Může být jednotlivcem nebo skupinou lidí.

bar

Bar je obecný název pro podnik, kde se prodává alkohol a občerstvení.

restaurace

Restaurace je obchodní zařízení, které se věnuje přípravě a prodávání jídel a nápojů.

vinárna

Vinárna je místo, kde se podávají nápoje, obvykle víno, a občerstvení.

čin

Čin je akce, kterou někdo provede, nebo něco, co se stane, aby se vytvořila situace. Může být dobré, špatné nebo neutrální.

počin

Počin je čin, který je vykonán s úmyslem nastolit něco nového nebo změnit stávající stav.

skutek

Skutek je čin, akce nebo jednání, které má nějaké následky nebo důsledky.

krok

Krok je pohyb, který člověk či zvíře udělá, když se přesune z jednoho místa na druhé. Může to být jak krátký pohyb, tak i dlouhá cesta.

akce

Akce je činnost nebo událost, která má nějaký výsledek.

výprava

Výprava je cesta nebo výlet, který je uskutečněn s účelem dobrodružství, poznání nebo úspěchu.

Podobná synonyma

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

výprava (v poušti)

Výprava v poušti je vyhledávání, objevování a cestování po poušti.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

zrychlovat (krok)

Zrychlovat znamená rychleji se pohybovat, zvýšit tempo pohybu nebo akce.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

zaběhaná činnost

Zaběhaná činnost je odlišný výraz pro opakující se rutinní činnost, která se provádí pravidelně.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.

hrozný (skutek)

Hrozný skutek je ohavnost, zločin, nedostatečné chování nebo zhoršení situace, které je nesprávné a zasluhuje potrestání.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

podnikání na licenci

Podnikání na licenci je druh podnikání, při kterém je firma oprávněna využívat práva k určitému produktu nebo službě, které jsou určeny majitelem licence.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

konat se (akce)

Konat se znamená provádět, provozovat, uskutečňovat, realizovat nebo dělat.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

volno (z práce)

Volno je doba, ve které člověk nemusí pracovat a může si užít volného času.