Facebook

Zaplatit - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu zaplatit.

Význam: Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

uhradit <co>

Uhradit: zaplatit; zaplatit částku potřebnou k získání něčeho.

vyrovnat (účet)

Splatit všechny dluhy a případné zůstatky, aby účet byl zcela vyrovnán.

zapravit

Zapravit znamená nastavit, upravit nebo přizpůsobit něco, aby to bylo správné a fungovalo, jak má.

splatit

Splatit znamená vrátit peníze po splacení dluhu nebo nákupu.

složit <co>

Složit znamená skládat z více částí, složit dohromady, skládat do konkrétního tvaru nebo uspořádání.

odpykat <co>

Odpykat: potrestat se za něco špatného, zaplatit cenu za své činy.

odnést

Odnést znamená odstranit, odvézt nebo odstoupit s něčím.

Podobná synonyma

opatřovat <co komu>

Opatřovat znamená poskytovat co komu potřebuje nebo vyžaduje; dávat něco, co je nezbytné nebo prospěšné.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

povídat <co komu>

Mluvit s někým o čemkoli, obvykle o zážitcích, plánech nebo názorech.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

vypořádat se

Vypořádat se s něčím znamená se s něčím vyrovnat, popř. dosáhnout úspěchu.

spor

Spor je konflikt, který vzniká mezi lidmi nebo skupinami, kteří se snaží prosadit svůj názor.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

dařit se <co komu>

Dařit se znamená úspěšně se vyvíjet, prospívat nebo mít úspěch v čemkoli co člověk dělá.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

gratulovat <komu>

Gratulovat znamená blahopřát, poděkovat nebo ocenit jejich úspěch.

vyrovnat

Vyrovnat znamená dosáhnout rovnováhy nebo shody mezi dvěma nebo více stranami.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

odpykat

Odpykat znamená přijmout trest nebo zaplatit cenu za něco špatného, co jsme udělali.

nedovolit <co komu>

Nedovolit: označuje tak zakázat něco komu nebo něčemu.

zmařit <co komu>

Zmařit znamená neúspěšně dokončit, zrušit nebo znemožnit.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

vládnout <komu>

Vládnout znamená mít kontrolu nad něčím nebo někým a rozhodovat o jeho činnosti.

vytmavit <co komu>

Umlčet nebo zeslabit někoho, aby nebyl schopen mluvit nebo se projevovat.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

darovat <co komu>

Darovat znamená předat něco někomu bez nároku na protihodnotu.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

narovnat se

Narovnat se znamená uklidit věci na své místo, aby bylo vše uspořádáno.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

vymýt <komu> (mozek)

Vymýt mozek znamená přemýšlet o něčem intenzivně natolik, že se to začne stávat součástí vaší osobnosti.