Facebook

Napřímit - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu napřímit.

Význam: Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

narovnat

Urovnat, zorganizovat, uspořádat do požadovaného tvaru nebo pořádku.

vzpřímit

Vzpřímit se znamená postavit se do stoje, zvednout se a převzít odpovědnost za své činy.

ohnout

Ohnout znamená přeneseně nebo doslova změnit směr nebo tvar něčeho tím, že se něco táhne nebo natočí.

posílit

Zvýšit sílu, odolnost nebo platnost; zesílit.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit energii, odhodlání nebo nadšení.

povzbudit

Povzbudit: podnítit k činům, dodat odvahu a energii, uklidnit a obodovat.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

dát <komu> (stovku)

Poskytnout/darovat člověku stovku jako dar nebo peníze.

věnovat <co komu>

Věnovat znamená darovat, věnout něco někomu jako dar nebo oběť.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

uchýlit se <ke komu s čím>

Uchýlit se je obrátit se se žádostí o pomoc nebo útočiště k někomu.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

panovat <komu>

Panovat znamená vládnout mu, být jim nadřazen a jejich jednání ovládat.

spor

Spor je slovní či fyzický konflikt mezi dvěma nebo více stranami o něčem, co se liší nebo nesouhlasí.

svědčit <komu> (zdraví)

Svědčit znamená potvrdit něčí zdraví, tj. potvrdit, že se osoba cítí dobře a je zdráva.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

státní finance

Státní finance jsou obor, který se zabývá výdaji a příjmy státu a jeho hospodařením.

vzdávat hold <komu>

Vzdávat hold znamená vyjadřovat úctu a obdiv, projevovat vděčnost a ocenění.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

urovnat

Urovnat znamená zajistit pořádek, uspořádat něco nebo někoho do požadovaného stavu.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

vytýkat <co komu>

Vytýkat někomu něco znamená připomínat mu jeho chyby a výčitky.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

neprospívat <komu>

Neprospívat znamená nedávat mu žádnou pomoc, způsobující ztrátu, zpoždění či neúspěch.

znesnadňovat <co komu>

Znesnadňovat znamená ztěžovat situaci nebo zhoršovat podmínky pro někoho.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

vzpružit se

Znovu získat energii a odhodlání, obnovit se a dostat se zpět na nohy.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.