Facebook

Vyrovnat - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu vyrovnat.

Význam: Vyrovnat znamená dosáhnout rovnováhy, srovnat věci a vztahy, aby byly v harmonii.

ustálit

Ustálit znamená stabilizovat, udržovat něco ve stejném stavu, stabilizovat nebo udržovat něco v rovnováze.

upevnit

Upevnit znamená posílit nebo zpevnit, zabezpečit, pevně uchytit.

destabilizovat

Způsobit nebo zvýšit nestabilitu; učinit situaci nebo systém neudržitelným nebo nebezpečným.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

narovnat se

Narovnat se znamená dát si do pořádku něco, co bylo narušené, či změnit svůj postoj.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout té osobě informace, pomoci nebo inspiraci.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

věnovat <co komu>

Věnovat znamená darovat, věnout něco někomu jako dar nebo oběť.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

vymýt <komu> (mozek)

Vymýt mozek znamená přemýšlet o něčem intenzivně natolik, že se to začne stávat součástí vaší osobnosti.

vykouřit <ho komu>

Vykouřit znamená někomu něco dát kouřit nebo kouřit něco společně.

vypravovat <co komu>

Vypravovat znamená rámci ústní komunikace vyprávět něco druhé osobě.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

telefonovat <komu>

Volat/mluvit po telefonu s někým.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

oznámit <co komu>

Oznámit komu co: sdělit informace, udělat něco známým.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

být na škodu <komu>

Být na škodu znamená ublížit někomu nebo něčemu, způsobit škodu nebo škodlivý dopad.

finance

Finance je oblast, která se zabývá plánováním, správou a kontrolou finančních prostředků. Zahrnuje tvorbu a řízení aktiv, úspor a investic.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

neprospívat <komu>

Neprospívat znamená nedávat mu žádnou pomoc, způsobující ztrátu, zpoždění či neúspěch.

podlézat <komu>

Podlézat znamená účelově se k němu přizpůsobovat a naplňovat jeho požadavky, často v rozporu s vlastními názory.

vyřídit (protivníka)

Vyřídit znamená porazit, zneškodnit nebo odstranit protivníka.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

platit <komu> (mzdu)

Platit mzdu znamená poskytnout finanční odměnu za práci, kterou kdokoli vykonává.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků