Facebook

Srovnat (skóre) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu srovnat (skóre).

Význam: Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

Podobná synonyma

srovnat

Srovnat znamená porovnat dvě nebo více věcí s cílem zjistit jejich vzájemné rozdíly a podobnosti.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

ordinovat <co komu>

Ordinovat znamená předepisovat léky nebo léčbu pro konkrétního pacienta.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

vypořádat se <s kým>

Vypořádat se s něčím/někým znamená poradit si s něčím/někým, vyřešit konflikt, projevit odvahu a vnitřní sílu.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat je odvolat člověka z práce nebo jeho postavení, obvykle za nějaké disciplinární provinění.

zaplatit <co>

Zaplatit: uhradit (cenu) za něco.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

slušet <co komu>

Slušet: komu-líbit se, zalíbit se, být vhodný pro někoho.

připisovat <komu> vinu

Přisuzovat odpovědnost a vinu konkrétní osobě.

nedat <co komu>

Nedat: odmítnout někomu dát něco, neposkytnout něčemu souhlas.

uznávat <komu> (zkoušku)

Uznávat zkoušku znamená potvrdit jeho schopnosti a dovednosti a přiznat mu odpovídající způsob ocenění pro úspěšné dokončení.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

vypořádat se

Vypořádat se znamená uspět v nějaké situaci, poradit si s ní nebo úspěšně ji řešit.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

dát výplatu <komu>

Poskytnout někomu peněžní odměnu za práci, kterou odvedli.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

sdělovat <co komu>

Sdělovat: předávat informace, zprávy nebo názory druhým lidem.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

nabít <komu>

Dát někomu (např. energii, znalosti, motivaci) zdroje, aby byl schopen určitou činnost provádět.

spor

Spor je konflikt, který vzniká mezi lidmi nebo skupinami, kteří se snaží prosadit svůj názor.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

blahopřát <co komu>

Blahopřát: vyjádřit druhému osobě přání štěstí, úspěchu a radosti.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.