Facebook

Upravit - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu upravit.

Význam: Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

uspořádat <co>

Uspořádat: zorganizovat věci, činnosti nebo události systémově a řádně.

urovnat

Urovnat znamená zajistit pořádek, uspořádat něco nebo někoho do požadovaného stavu.

změnit <co>

Změnit: Přenést na jinou podobu, přeměnit, upravit, transformovat.

pozměnit

Změnit, upravit, přizpůsobit.

modifikovat

Modifikovat znamená měnit nebo upravovat něco, aby se změnilo či vylepšilo.

adaptovat

Adaptovat znamená přizpůsobit se novým podmínkám, měnit se, přizpůsobit se změnám.

přizpůsobit

Přizpůsobit: změnit nebo upravit část něčeho tak, aby bylo vhodné pro určitou situaci nebo potřebu.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

urovnat se

Urovnat se znamená dát dohromady všechny své myšlenky a pocity, aby člověk mohl vidět situaci z většího úhlu pohledu.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

vypořádat se <s kým>

Vypořádat se s něčím/někým znamená poradit si s něčím/někým, vyřešit konflikt, projevit odvahu a vnitřní sílu.

srovnat (nářadí)

Srovnání nářadí znamená uspořádání a vyrovnání jeho částí, aby bylo dosaženo správného a přesného provedení úkolu.

přiblížit <co komu>

Přiblížit znamená přinést blíže, poskytnout bližší informace nebo vzdálenost zmenšit.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

spor

Spor je názorový nebo fyzický konflikt mezi dvěma nebo více stranami, který může vést k diskusi, debatě nebo boji.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

slíbit <co komu>

Slíbit něco znamená dát slib, že to splníme. Slíbit něco komu je dát osobě slib, že to splníme.

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

vynahradit <co>

Nahradit něco jiným, čím se má učinit náhrada čeho.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat něčí chování nebo činy, vyčítat jim a zdůrazňovat nedostatky.

zatelefonovat <komu>

Volat někomu na telefon.

změnit (pořadí)

Změnit: přepsat, změnit stav, pozici, charakter nebo formu.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se k někomu znamená přibližovat se k němu fyzicky, psychicky i emocionálně, zlepšovat vzájemnou komunikaci a získávat jeho důvěru.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

vyřídit <co>

Vyřídit znamená vyřešit, dokončit nebo provést potřebné úkony.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

vykrást <komu> (byt)

Vykrást byt někoho: odcizit majetek z cizího domu silou nebo podvodem.

srovnat

Porovnat dva nebo více objektů ve vztahu k jejich vlastnostem nebo funkcím.

vykouřit <ho komu>

Vykouřit znamená někomu něco dát kouřit nebo kouřit něco společně.

změnit

Změna je přeměna něčeho starého na něco nového nebo odlišného.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená odstranit mu něco, co měl, nebo mu zakázat něco, co mohl dělat.