Facebook

Uhradit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu uhradit.

Význam: Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

zaplatit <co>

Zaplatit: uhradit (cenu) za něco.

vyrovnat (účet)

Uhrát účet - dosáhnout souladu mezi pohledávkami a závazky, případně mezi příjmy a výdaji.

krýt (výlohy)

Krýt znamená pokrýt nebo chránit určitou plochu nebo objekt pomocí čehosi, například pokrýt výlohu fólií nebo látkou.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

srovnat

Porovnat dva nebo více objektů ve vztahu k jejich vlastnostem nebo funkcím.

sehrát <komu> (scénu)

Hrát někomu scénu, předvést jeho roli nebo představení.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být něčímu příjemný, zalíbit se, zaujmout.

napomáhat (v uplatnění) <komu>

Napomáhat znamená přispívat k úspěšnému dosažení cíle, pomáhat, podporovat člověka nebo skupinu.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená vyjadřovat pochvalu nebo obdiv.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

vynahradit

Vynahradit znamená nahradit nebo vyvážit něčím jiným, čímž se člověk snaží napravit něco, co se stalo.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

splnit se <komu> (sen)

Realizovat/uskutečnit daný sen, dosáhnout cíle, který si daná osoba stanovila.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

dávat <komu> (rady)

Dávat rady je udělování porad nebo rad k něčemu konkrétnímu komu.

nabít <komu>

Dát někomu energii, silu nebo motivaci; podpořit, obohatit ho nebo ho povzbudit k dalším činům.

připomínat <co komu>

Připomínat - uvědomit si něco, co se již dříve stalo nebo bylo řečeno.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

odnímat <co komu>

Odnímat je vzít něco někomu, co mu právem patří.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

urovnat

Urovnat znamená uspořádat nepořádek nebo chaos do strukturovaného či systémového pořádku.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

vyrvat <co komu>

Vyrvat znamená násilím nebo silou odebrat něco někomu.

odloudit <komu> (ženu)

Odloudit někoho znamená unést ho nebo ho násilím odvést. Nejčastěji se týká odloudění ženy.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

přidat se <ke komu>

Přidat se k někomu znamená stát se součástí skupiny nebo vykonávat stejnou činnost.

dát úplatek <komu>

Dát úplatek: vyplatit peníze nebo dárek výměnou za nezákonnou výhodu.