Facebook

Urovnat (spor) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu urovnat (spor).

Význam: Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

vydat <co komu>

Vydat znamená předat někomu něco, například peníze, majetek nebo právo.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat to co komu na základě nějakého rozhodnutí či dohody.

přát <komu> (k svátku)

Přát znamená vyjádřit někomu upřímnou gratulaci a přání štěstí k oslavě.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

říkat <komu jak>

Říkat je vyjadřování názoru, myšlenky nebo přání nahlas, obvykle někomu jinému.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

vemlouvat se <komu>

Vemlouvat se znamená prosit někoho o pomoc, o něčí souhlas nebo o nějakou milost.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

nedovolit <co komu>

Nedovolit: označuje tak zakázat něco komu nebo něčemu.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

zprotivit <co komu>

Zprotivit se komu: oponovat, stavět se proti jeho názoru či činům.

napřímit se

Napřímit se znamená zpevnit tělo, napnout svaly, udržet si pevnou pozici a udělat pozitivní postoj.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

srovnat (nářadí)

Srovnání nářadí znamená uspořádání a vyrovnání jeho částí, aby bylo dosaženo správného a přesného provedení úkolu.

způsobit <komu> škodu

Uškodit někomu; ohrozit jeho zdraví, majetek nebo dobré jméno.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

dát <komu> (snídani)

Dát snídani znamená poskytnout jídlo k snídani, například čaj, mléko, pečivo nebo ovoce.